โครงการตลาดนัดแรงงาน

วันที่เริ่มต้น 22/03/2560 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 23/03/2560 เวลา 16:30
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สุระศักดิ์ อาษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
อัจฉราพร ศิวิลัย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน แต่ด้วยปัญหาของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่มีลักษณะการแข่งขันที่สูง โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา และยังขาดประสบการณ์ในการสมัครงานหรือการสัมภาษณ์งาน ซึ่งในเบื้องต้นงานจัดหางาน กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ จึงได้จัดโครงการ ตลาดนัดแรงงานขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการว่างงาน การส่งเสริมการมีงานทำ และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดใหม่ให้กับสถานประกอบการได้รู้จัก อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จะไปสหกิจศึกษาหาสถานประกอบการเพื่อจะไปสหกิจศึกษาและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล