ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท

วันที่เริ่มต้น 25/05/2560 เวลา 13:30 วันที่สิ้นสุด 25/05/2560 เวลา 16:30
สถานที่จัด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เรื่อง ผลของการเสริมยีสต์แดง (spridiobolus pararoseue) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต สัณฐานวิทยาของลำไส้เล็ก และเชื้อจุลชีพในไส้ตันของไก่ไข่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านวิชาการ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 5 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   5 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เรื่อง ผลของการเสริมยีสต์แดง (spridiobolus pararoseue) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต สัณฐานวิทยาของลำไส้เล็ก และเชื้อจุลชีพในไส้ตันของไก่ไข่
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล