ป๋าเวณปี๋ใหม่เมือง คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา2559

วันที่เริ่มต้น 28/04/2560 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 28/04/2560 เวลา 12:30
สถานที่จัด ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง เป็นประเพณีที่คณะบริหารจัดทำขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาให้สืบต่อไปยังรุ่นหลัง โดยจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา และส่งเสริมการมีคุณธรรมโดยการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ซึ่งเป็นที่รักและเคารพของคณะบริหารธุรกิจ เพื่อแสดงความรักและเคารพ กตัญญูกตเวทิตา อวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และรับพรจากท่านผู้ใหญ่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล