กิจกรรมเข้าร่วมสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษา และกิจกรรมเสริมทักษะการบริหารโครงการสำหรับสถาบันการศึกษาภาคเหนือ
-
วันที่เริ่มต้น 23/03/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/03/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศุนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน มูลนิธิรากแก้วและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อสนับสนุนกการนำเอาองค์ความรู้ของอาจารย์ และพลังนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรไปพัฒนาและแก้ไขปัญหากับพื้นที่เป้าหมาย และเป็นแบบอย่างการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   4 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. ผู้นักศึกษาเข้าศึกษางานในพื้นที่ปฏิบัติงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และพื้นที่ทำงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว ภายในจังหวัดน่าน
2. นักศึกษาเข้าลงฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนทีชุมชม ในพื้นที่บ้านเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็น ขั้นตอนที่ 1 จาก 7 ขั้นตอนการลงปฏิบัติงานพัฒนาเชิงพื้นที่
3. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนแนวคิดการลงไปทำงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการนำเอา ศาสตร์สากล ศาสตร์ท้องถิ่นมาร่วมกัยศาสตร์พระราชา ในการแก้ไขปัญหา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล