โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 22/03/2560 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 22/03/2560 เวลา 12:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึงเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับความไว้ใจเชื่อถือและยอมรับจากภาครัฐและเอกชนในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ประกอบกับมีการแข่งขันด้านการศึกษาที่มีความหลากหลาย บัณฑิตจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตามที่ตลาดแรงงานต้องการ พร้อมทั้งเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากอธิการบดี ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมแก่ตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีความมั่นใจที่ก้าวสู่โลกอาชีพต่อไป งานจัดหางาน กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   802 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล