โครงการเครือข่ายนัดพบแรงงาน

วันที่เริ่มต้น 09/03/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/09/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 3
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 3

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนต้นทุนการผลิต การลดกำลังการผลิต และท้ายที่สุดคือ การลดกำลังคนหรือพนักงานของทุกฝ่าย ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และผลที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้คือ บัณฑิตที่จบใหม่ ซึ่งขาดทั้งประสบการณ์ตรงในการทำงาน อีกทั้งขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการสมัครงานจึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือแก้ไข ซึ่งในเบื้องต้นงานจัดหางาน กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 สถาบัน ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท –เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ จึงได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายนัดพบแรงงาน 7 สถาบัน และหน่วยงานภายนอก ขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการว่างงาน การส่งเสริมการมีงานทำ และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดใหม่ให้กับสถานประกอบการได้รู้จัก อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 35 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   56 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล