กิจกรรมพิธีไหว้ครูสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 25/08/2559 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 25/08/2559 เวลา 17:00
สถานที่จัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรหลักของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นองค์กรซึ่งมีหน้าที่พิทักษ์สิทธิของนักศึกษา และจัดการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคณะฯ ดังนั้นสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ ครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดก ทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้ ทั้งนี้ยังเป็นสร้างจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   332 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   1200 บาท
มูลค่ารายรับ   1200 บาท
ค่าใช้จ่าย 1200 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   1200 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล