พิธีแถลงเปิดตัวโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม

วันที่เริ่มต้น 01/03/2560 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 01/03/2560 เวลา 9:00
สถานที่จัด โดมแก้วอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองกลาง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ณัฒพล ศรีบุญเที่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
พิธีแถลงเปิดตัวโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างคุณประโยชน์และรายได้ให้กับนักศึกษา สร้างอาชีพให้เกษตรกร สร้างอาหารปลอดภัยให้ผู้บริโภค เกิดเป็นกาดแม่โจ้ 2477 เป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัย จากผลผลผลิตเกษตรอินทรีย์ จากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอย่างสมดุล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลในปัจจุบัน เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายวิชาการเกษตรร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสังคม สามารถเพิ่มรายได้แก่ชุมชนและเกษตรกรต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 70 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   74 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล