พิธีแถลงข่าวโครงการตามรอยพ่อ "กษัตริย์เกษตร"

วันที่เริ่มต้น 29/01/2560 เวลา 11:00 วันที่สิ้นสุด 29/01/2560 เวลา 23:00
สถานที่จัด ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองกลาง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ณัฒพล ศรีบุญเที่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5604102315   นายธราพงษ์   ลุละวัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5606101352   นายธีรโชติ   ถาวรวงศ์ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5705101336   นายธงชัย   สมอุทัย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5706101397   นางสาวภรภัทร   ไชยวงค์ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5706101457   นางสาวอภิญญา   วังขาว : การจัดการ 12ชั่วโมง
5804106342   นายวรัญญู   แก้วศิริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
5806101357   นายณัฐพล   เศวตะดุล : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101368   นายทรินทร์   บำรุงชู : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101445   นายภูมิพัฒน์   คงภักดี : การจัดการ 12ชั่วโมง
5814101347   นายพิจัย   บุญเสถียรวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5905101340   นายธณากร   สินเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
พิธีแถลงข่าวโครงการตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” สถานที่ข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คุณครูประทุม สุริยา ผู้แทนเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ และคุณเดชณรงค์ชัย พรมลี ผู้แทนศิษย์เก่า แม่โจ้ รุ่น 54 ที่น้อมนำศาสตร์แห่งพระราชาสู่วิถีชีวิตพอเพียง เป็นผู้แถลงข่าว สำหรับกิจกรรมภายในพิธีแถลงข่าวจัดให้มีนิทรรศการตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” พร้อมจำลอง “กาดแม่โจ้ 2477” ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย มาจัดแสดงให้คณะสื่อมวลชนได้ชม ชิม และลอง รวมถึงกิจกรรมพิเศษ อาทิ การแสดงจากศิลปินรับเชิญ ครูแอ๊ด ภานุทัต อภิชนาธง และ คุณสุนทรี เวชานนท์ ในบทเพลงแสงแห่งศรัทธา การแสดงชุดกษัตริย์เกษตร 70 ปี พัฒนาแผ่นดินไทย เป็นแผ่นดินทอง และการแสดงประกอบเพลงยามเย็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 2 ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 13 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   13 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล