โครงการ CAREER READY GUIDE "เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต" (รุ่นที่1)

วันที่เริ่มต้น 07/02/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/02/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานจัดหางาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
สุระศักดิ์ อาษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
อัจฉราพร ศิวิลัย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5601124301   นายกิจติศักดิ์   จอมกลาง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124303   นายจักรพันธ์   หาญนอก : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124304   นางสาวจันทร์จิรา   แสนเพชร : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124305   นางสาวจันทิมา   โพธิ์ศรี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124307   นายชินวัฒน์   เมธา : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124308   นางสาวฐิติรัตน์   เป้วัด : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124309   นายณัฐนนท์   กฤตวิทยากุล : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124311   นางสาวธนกร   ทองไทย : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124312   นายธนพันธ์   ติบรรณ์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124313   นางสาวธนัชชา   กุลวงค์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124315   นางสาวธิติมา   พนาวรรณ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124316   นางสาวธีราภรณ์   สุรินทร์ศรี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124317   นางสาวนิตยาพร   เมืองมอง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124321   นางสาวเพ็ญรุ้ง   โอชะขจร : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124325   นางสาวภาวิตา   สุวรรณรัตน์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124326   นางสาวมัทนา   มรกต : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124327   นางสาวมาริษา   กองขุนทด : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124330   นางสาววัชราภรณ์   แก้วผิว : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124331   นายวัชรินทร์   หล้าจู : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124332   นายวิทวัส   โยดี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124333   นางสาวศิริทิพย์   สระทองแร่ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124334   นายศิวดุลย์   ฝั้นจูกูล : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124335   นางสาวโศจิรัตน์   เขียวเจถะ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124336   นายสมชาย   กล้าหาญ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124337   นางสาวสุจิรา   สีดาน้อย : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124338   นางสาวสุภาลักษณ์   วงค์แปง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124339   นางสาวแสงดาว   คาดหมาย : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124340   นางสาวแสงดาว   สมเพ็ชร : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124341   นายอภิสิทธิ์   ปานแก้ว : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124342   นางสาวอริสรา   วังสรรค์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124343   นางสาวอักษิพร   พรหมเผ่า : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5601124344   นางสาวอัจฉรา   เขียวขำ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5606105007   นายคมกฤช   แก้วอุด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105049   นายอธิป   อาคะโรจน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105301   นางสาวกชกร   หลากสุขถม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105303   นางสาวกนกวรรณ   คุณา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105304   นางสาวกนกวรรณ   ภู่ระหงษ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105305   นางสาวกนกวรรณ   ศรีสุภรณ์รจนา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105306   นางสาวกมลวรรณ   อารินทร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105308   นายกรฤทธิ์   ดวงแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105310   นายกฤตพงศ์   ดำรงวิถีธรรม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105313   นางสาวกัญญาณัฐ   กาวิละ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105315   นางสาวขวัญวิมล   สิทธิพร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105316   นางสาวครองขวัญ   ศรีวิชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105318   นายจิรพงศ์   โพธาสินธ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105319   นางสาวจิรัชญา   วัดคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105320   นางสาวจิราพร   ศรีวิไชย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105321   นายจิราวัฒน์   แสงลือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105322   นางสาวจีรนันท์   ปั้นศรีทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105323   นางสาวเจนจิรา   สว่างศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105324   นายฉัตรณรงค์   วันดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105325   นางสาวชนานันท์   ทองอุ่นผัด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105326   นายชยณัฐ   แผ่นสุวรรณ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105327   นายชวน   อ่วมทิพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105328   นายณพัฒน์   ตะหย่วน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105329   นางสาวปณิสรา   จ๊ะเงา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105332   นางสาวณิชกานต์   สุขเหลือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105333   นางสาวดวงเดือน   ศรีเมือง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105335   นายธนภัทร   รุ่งนิธิชากุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105337   นางสาวธนวรรณ   หอมกลิ่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105338   นางสาวธมลวรรณ   ยศโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105340   นายธัชพล   เกิดมี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105341   นางสาวธิดาภรณ์   อินตะกูล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105343   นางสาวนัฏสุดา   นิมิตรศิลป์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105345   นางสาวเนติกาญจน์   เต๋ชะรัก : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105346   นายบัณฑิตย์   ภักดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105347   นางสาวปรียา   ศรีวิชัยลำพรรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105348   นางสาวปานรดา   แสงสุริยากาศ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105349   นายปิยะ   รินนายรักษ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105350   นายผดุงเกียรติ   กันธา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105353   นายพัชรพิงค์พันธ์   ณ เชียงใหม่ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105355   นางสาวพิชญานิน   เดชะบุญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105356   นายพิชยะ   แสนยะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105357   นางสาวภูษณิศา   โกฎยี่ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105359   นายพีระพงษ์   พรหมสนธิ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105361   นายภานุวัชร   ครรชิตสิริกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105362   นางสาวมยุรฉัตร   ใจปัญญา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105363   นางสาวมาลินี   ยอดเรือน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105364   นางสาวเมทิกา   เมธีธนะกร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105367   นายยุทธพงษ์   วงค์สุฤทธิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105368   นายรัฐวิศว์   หมื่นสิทธิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105369   นางสาวรัตนาวดี   วุฒิตา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105370   นายวรพล   แสนศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105374   นายวีรพงษ์   ณกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105377   นางสาวศุภัทรา   มงคลสดใส : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105379   นางสาวสวริน   พิบูลอาลักษณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105380   นายสานิตย์   ทองเหลือง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105382   นายสืบสิริ   สิริกาญจนขจี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105384   นางสาวสุธิชา   องค์วงศ์สกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105385   นางสาวสุธินี   อนันตเดชศักดิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105387   นายอดิศักดิ์   ไชยตีฆะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105388   นางสาวอภิชญา   เศรษฐสมพงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105389   นางสาวอภิญญา   ยาวิชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105391   นางสาวอาริยา   ผาสุขดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5606105392   นางสาวไอลดา   ประสงค์จีน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706101301   นางสาวกนกพร   มณีจักร : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101302   นางสาวกมลวรรณ   จันทร์ยะสา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101303   นางสาวกรกนก   นวลศรี : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101304   นายกรชวัล   ศิริวงศ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101305   นายกฤษฏิ์   ไชยประสพ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101306   นางสาวกฤษณา   ศรีบุญเรือง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101308   นางสาวกัณธิญา   ทัฬหพัชรกุล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101310   นายกิตติพันธ์   หลวงวงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101311   นายกิตติราช   สามใบ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101319   นางสาวจิดาภา   รุ่งเรือง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101321   นางสาวจิรัชญา   ปันวารี : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101323   นางสาวจุฑานันท์   ญาณะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101325   นางสาวจุฑามาศ   จาคำคง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101326   นายเจษฎากร   บัวชุม : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101327   นางสาวฉัตรฑริกา   ใจคำต๋า : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101328   นางสาวชนิษฐา   สายแสง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101329   นางสาวชัชชฏา   พูนเอียด : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101330   นางสาวชัชชา   ผ่องแผ้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101333   นางสาวฐิยาภา   บานทรงกิจ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101335   นางสาวณปภัช   ธนัทชัยมงคล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101336   นายณภัทร   ภู่ประเสริฐ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101337   นางสาวณัฎฐาภรณ์   มาป้อง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101338   นางสาวณัฏฐธิดา   ธินันท์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101340   นายณัฐพงศ์   คำหน่อแก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101341   นายณัฐพงศ์   ปันกวด : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101342   นายณัฐพล   วันลับแล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101343   นางสาวณัฐภรณ์   โพธิขจร : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101347   นางสาวณัฐสิมา   ทองนวล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101348   นางสาวณิชกุล   หวันมุสา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101349   นางสาวดวงพร   โกสลากร : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101350   นางสาวดารารัตน์   คำติ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101351   นางสาวดุษฏี   ปันเงินเถาว์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101352   นางสาวตรีอำพัน   ม่วงคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101353   นายต่อพงศ์   ผ่องชนะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101354   นายต่อพล   ชัยแก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101356   นายทีปกร   โชคอรุณรุ่ง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101357   นายธนดล   ชิตสุริยวนิช : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101358   นางสาวธนพร   ใจมอย : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101359   นายธนพล   เต้หล่อง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101360   นายธนภัทร   อนันต์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101361   นางสาวธิดารัตน์   ลาวิชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101363   นางสาวธีราพร   วงศ์โสภา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101366   นายนพพล   เต็มสมุทร : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101367   นายนราวุท   ฝั้นเตียม : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101368   นางสาวนวพร   ลอประเสริฐ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101370   นางสาวนันทัชพร   เตจะสร้อย : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101371   นางสาวนิชาภา   อยู่ตาล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101372   นางสาวนิชารีย์   ทีระวงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101373   นางสาวนิภาวรรณ   เหรียญเจริญกุล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101374   นายนิรุตติ์   บุตรหลง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101375   นายบรรหาร   หาญสกุล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101377   นางสาวบุณฑริกา   พรมปัญญา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101378   นางสาวเบญจวรรณ   คหาปนะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101379   นางสาวเบญญา   อัง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101380   นายปณณวิช   สิทธิสงคราม : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101385   นางสาวปวรวรรณ   ภู่ศาสตรา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101386   นางสาวปิยะนารถ   ขำน้อย : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101389   นางสาวพรชนก   ปัญโญนันท์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101390   นางสาวพรนภา   ยาคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101393   นางสาวพิมผกา   โทศรี : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101395   นางสาวพิไลวรรณ   บุญเสมา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101397   นางสาวภรภัทร   ไชยวงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101398   นางสาวภัทราภรณ์   การัตน์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101399   นางสาวภาณุมาศ   จิตตะวิง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101400   นางสาวภาวิณี   วิจารณ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101401   นายภิญโญ   ไกรบุตร : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101402   นายภูวดล   ปลอดภัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101405   นางสาวเมธาวี   หน่อแก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101410   นายรัฐกร   เจริญธง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101411   นางสาวรัตนาภรณ์   ครุนันท์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101413   นางสาวโรสรัตน์   ลิ้มบริบูรณ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101414   นางสาววชิราพร   ตาบู้ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101415   นายวทัญญู   ภูดอนตอง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101416   นางสาววนิดา   กระเศียร : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101417   นางสาววรณัน   ณ สกูล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101418   นางสาววรรณธนันท์   สุขสม : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101419   นายวรรธนะ   ครูขยัน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101420   นางสาววรารินทร์   เนื้อนิ่ม : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101421   นางสาววัชรินทร์   วรรณตลา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101422   นางสาววันวิสา   สาขำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101423   นางสาววิภาวี   ดาวประจำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101426   นางสาวศิริลักษณ์   กันตี : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101427   นางสาวศิริลักษณ์   ผลาผล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101428   นางสาวศิริวรรณ   เป็งวันทา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101429   นางสาวศิวนาถ   ภารัตสกุล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101431   นายศุภะกร   เอี่ยมสุริยะมงคล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101432   นางสาวศุภิสรา   รักชุม : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101435   นางสาวสโรชา   ปัญโญเหียง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101437   นางสาวสายชล   คนเที่ยง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101438   นางสาวสายธาร   ศรีคำปัน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101439   นายสิรวิชญ์   โชติช่วง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101441   นางสาวสิรินาถ   วันดี : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101444   นายสุขวิทย์   รวยลาภ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101445   นางสาวสุชานาฏ   กิจพฤกษ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101446   นางสาวสุณิสา   รู้รักษา : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101447   นางสาวสุดารัตน์   พนะการ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101448   นางสาวสุดารัตน์   เมืองใจ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101449   นางสาวสุทธิกานต์   โตรัตนนุกล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101450   นายสุธีรพล   บูลย์ประมุข : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101451   นางสาวสุนิษา   สุระพัฒน์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101453   นางสาวสุภัชชา   ฝั้นเรือนแก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101456   นายอภิชน   วงศ์คำลือ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101457   นางสาวอภิญญา   วังขาว : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101458   นางสาวอภิมลพร   อิงไธสง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101459   นางสาวอมรรัตน์   กุศล : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101460   นางสาวอรวรรณ   ไม้สูง : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101461   นางสาวอัมภาวรรณ   ดวงจันทร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706101465   นายเอกชัย   ชัยชมภู : การจัดการ 6ชั่วโมง
5706105315   นายกิตติศักดิ์   ไชยวงทิพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105320   นายจตุรภัทร   เสือจงภู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105326   นายชตินนท์   จักธร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105336   นายณัฐพนธ์   เกียรติกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105339   นายณัฐวุฒิ   วงศ์หล่มแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105340   นายณัฐสิษฐ์   ยศวงศ์รัศมี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105357   นายนัญญะกร   แซ่เจียง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105359   นางสาวนุชาลินี   แซ่ภู่ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105368   นายพงศกรณ์   ปัญญาเหล็ก : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105378   นายภณลาภ   ธีรกุลวิจารณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105381   นายภูชิต   มิ่งเมือง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105384   นายมิกิ   อาษาวงค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105391   นายวรพงษ์   ศรีสวรรค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105401   นายศุภภัทร์   รัตนปริคณน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5706105425   นายอัษฎา   สาระไกร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5722101005   นายชัชวาลย์   จันทร์สม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101006   นายชัยวุฒิ   อินทิมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722101016   นายสุรศักดิ์   รักษาอนันต์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5722102011   นางสาวภาชินี   นนท์จันทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101002   นางสาวขนิษฐา   เพชรป้อ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101004   นายจักรกฤษณ์   เผ่าพงษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101006   นายจิรายุ   พุนนุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101007   นายจิรายุส   สังฆคราม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101010   นายณัฐพล   เชอก๋อง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101013   นายพงษ์ศักดิ์   สุภาวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101015   นางสาวลักษณา   ผุดผ่อง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101021   นายอภิชัย   มาเยอะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101023   นายอัลก็อฟฟาล   ภูยุทธานนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5906105001   นายกฤช   สงสิริพันธุ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105004   นางสาวจิราวรรณ   ดวงทิพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105005   นายจีรพันธ์   กาคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105006   นายจุฬา   คนรู้ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105008   นายเฉลิมพล   กองคำฟู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105009   นายชัยธวัช   ยาพรหม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105011   นางสาวฐิติมา   ปวนวันประสม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105012   นายธนวิชญ์   กลิ่นมาลี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105013   นางสาวธนัฐดา   เมี้ยนกลาง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105014   นางสาวธัญญารัตน์   หาระมี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105015   นายนพิชญา   จินะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105016   นางสาวนันชณิการ์   จันทร์ศิริ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105017   นางสาวนันทิกานต์   กันทะมอย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105018   นายปวริศร์   ขาวเอียด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105019   นางสาวปาริชาติ   สมุทรเสน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105020   นายพัชรพงศ์   อาทิตย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105021   นายพิชญุตม์   นุ้ยคง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105023   นางสาวพิมธุมาศ   ตันชุ่ม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105024   นางสาวพิมพ์รำไพ   ภักดิ์โพธิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105025   นายภาณุพงษ์   สุทธหลวง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105026   นางสาวภาณุมาศ   ถาผ่อง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105027   นายมงคล   เศวตตระกูลชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105028   นายเมธชนัน   นาอุ๋ย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105030   นายรณกร   ปุญญาพัฒน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105032   นายวีระยุทธ   แก้วศรีวงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105033   นายศรายุทธ   พุฒทา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105034   นายศรายุทธ   สุทธสม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105035   นายศุภกร   ทองดอนเปรียง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105036   นายศุภณัฐ   กิวัฒนา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105037   นางสาวสุจิตรา   มีรัตน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105038   นางสาวสุดารัตน์   ยอดคำปา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105039   นายสุเมธี   ดอนดา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105041   นายสุรศักดิ์   เลาย้าง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105042   นางสาวสุวนันท์   อะทูน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105044   นายอภิสิทธิ์   กาวิละ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105046   นางสาวอมรพรรณ   ศิริพรรณาภิรัตน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105047   นายอรรถชัย   มหาวัน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5906105048   นางสาวอาทิตยา   สุภาศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้น ก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมตัวและพัฒนาตนเองพร้อมที่จะก้าวสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคต นั้น กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ career ready guide “เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต ” ขึ้น เพื่อนักศึกษาจะได้รู้จักเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองเข้าสู่การทำงานต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 110 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   112 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล