โครงการ “ค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020”
-
วันที่เริ่มต้น 25/01/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 29/01/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์ฝึกอบรมไทยพานิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย)
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) โครงการ “ค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน โคยการสร้างกระบวนพัฒนาจิตสำนึกและบทบาทของเยาวชนไทยในการต่อต้านทางการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกอบรมไทยพานิชย์ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 40  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   4 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล