โครงการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา ปี 2560

วันที่เริ่มต้น 18/01/2560 เวลา 15:00 วันที่สิ้นสุด 18/01/2560 เวลา 17:00
สถานที่จัด ณ ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5706101402   นายภูวดล   ปลอดภัย : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706101419   นายวรรธนะ   ครูขยัน : การจัดการ 8ชั่วโมง
5706102422   นางสาวภิญญาพัชญ์   เขียวอ้น : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102424   นางสาวมณีรัตน์   คุ้มรอบ : การตลาด 8ชั่วโมง
5706102481   นางสาวอาภัสรา   สายศรี : การตลาด 8ชั่วโมง
5706103314   นายจงรัก   จุไร : บัญชี 8ชั่วโมง
5706103336   นางสาวฐิตาภา   คณิตคณาธิการ : บัญชี 8ชั่วโมง
5706103414   นายวรกฤษ   มาละดา : บัญชี 8ชั่วโมง
5706104514   นางสาวสุพิชชา   แซ่ลี้ : การเงิน 8ชั่วโมง
5806101340   นายเจริญ   แซ่ท้าว : การจัดการ 8ชั่วโมง
5806101443   นายภานุพงศ์   ตาคม : การจัดการ 8ชั่วโมง
5806101449   นางสาวมนัสชนก   ก้อนแก้ว : การจัดการ 8ชั่วโมง
5806102458   นายมนภรณ์   ปัญญาเหล็ก : การตลาด 8ชั่วโมง
5806102516   นางสาวสุชาพิชญ์   ปลุกใจ : การตลาด 8ชั่วโมง
5806103444   นายรัฐนันท์   จินานุศิลปสาท : บัญชี 8ชั่วโมง
5806103483   นางสาวสุทธิกานต์   มาเอียด : บัญชี 8ชั่วโมง
5806103498   นางสาวอมรรัตน์   นวลกสิ : บัญชี 8ชั่วโมง
5806103509   นายอานุภาพ   ชัยพนัส : บัญชี 8ชั่วโมง
5806104329   นางสาวขนิษฐา   ประดิษฐบาทุกา : การเงิน 8ชั่วโมง
5806104450   นางสาวภาคินี   ใจบุญมา : การเงิน 8ชั่วโมง
5806104452   นางสาวภานุมาศ   สุนันต๊ะ : การเงิน 8ชั่วโมง
5806104504   นางสาวศิรินยา   ติ๊บงา : การเงิน 8ชั่วโมง
5906101374   นางสาวธิติสุดา   ยังเกิด : การจัดการ 8ชั่วโมง
5906101383   นางสาวน้ำเพชร   แก้วปัญญา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5906101385   นายนิติกร   หาญสกุล : การจัดการ 8ชั่วโมง
5906101388   นางสาวนิรัชชา   อุดใจ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5906101393   นางสาวบุณยนุช   วงศ์ลัดดา : การจัดการ 8ชั่วโมง
5906101410   นายปุเรนทร์ฉัตร   หวลคำ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5906102322   นายเขมชาติ   บุญตั้ง : การตลาด 8ชั่วโมง
5906102437   นางสาวผาณิดา   แซ่เตี๋ยว : การตลาด 8ชั่วโมง
5906102468   นางสาวมะปราง   รติโสภณ : การตลาด 8ชั่วโมง
5906102524   นางสาวสตรีรัตน์   โลมาสม : การตลาด 8ชั่วโมง
5906103321   นายคเณศ   จันทร์นิยม : บัญชี 8ชั่วโมง
5906103341   นางสาวโชติกา   เสนาขันธ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
5906103393   นางสาวเบญจา   จันทร์ชมภู : บัญชี 8ชั่วโมง
5906103454   นายวีระชัย   แพรศรี : บัญชี 8ชั่วโมง
5906104438   นายศุภกฤต   อินผัด : การเงิน 8ชั่วโมง
5906104463   นางสาวหัทยา   คงนิ่ม : การเงิน 8ชั่วโมง
5906104474   นางสาวอัญชิษฐา   จิวโฮฮวด : การเงิน 8ชั่วโมง
5906105309   นางสาวกิตติกา   บุญมี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
5906105345   นางสาวธัญญาวรรณ   สิงห์คำป้อง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
5906105411   นายอัษฎาวุธ   กาบแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
คณะบริหารธุรกิจ จะจัดโครงการแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครนายกสโมสร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2560 ขึ้น ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและเข้าใจถึงระบอบวิถีประชาธิปไตย และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล