ทำบุญสาขาวิชาการเงิน

วันที่เริ่มต้น 30/10/2559 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 30/10/2559 เวลา 14:30
สถานที่จัด วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม(วัดแม่แก้ดน้อย) 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สมหมาย วังอนุสรณ์ คณะบริหารธุรกิจ
กชพร ศิริโภคากิจ คณะบริหารธุรกิจ
โสภณ ฟองเพชร คณะบริหารธุรกิจ
ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ คณะบริหารธุรกิจ
ศิริกุล ตุลาสมบัติ คณะบริหารธุรกิจ
จิรายุ หาญตระกูล คณะบริหารธุรกิจ
ประภาพร กิจดำรงธรรม คณะบริหารธุรกิจ
ดวงนภา สุขะหุต คณะบริหารธุรกิจ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมทำบุญและพัฒนาทัศนียภาพภายใน ณ วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม(วัดแม่แก้ดน้อย) ในวันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล