โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 29/07/2558 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 29/07/2558 เวลา 16:00
สถานที่จัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สัตวศาสตร์) หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน โดยมี 4 สาขาวิชาเอก ดังนี้ คือ การผลิตสุกร สัตว์ปีก โคนมและโคเนื้อ และอาหารสัตว์ ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา จะมีนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) คณะฯ จึงได้เห็นความสำคัญถึงการปรับตัวของนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาควรได้รับทราบนโยบายการบริหารงานของคณะฯ การวางแผนการศึกษา การร่วมกิจกรรมและโครงการของสโมสรนักศึกษา รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา พร้อมทั้งมีโอกาสพบปะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ ในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนทำความรู้จักกับคณะฯ สถานที่ตั้ง ทั้งในส่วนของฟาร์มและอาคารเรียน ทางคณะฯ จึงได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558 ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล