โครงการเตรียมความพร้อมจัดทำรถกระทงและขบวนเพื่อเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 20/08/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/11/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5701102307   นางสาวกัณฐิกา   หุตะมาน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5701102317   นายจักรภัทร   สลีสองสม : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102328   นายเจษฎา   อินตาโสภี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102348   นายณัฐพล   ศรีวิชัย : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102357   นายธนพล   ทับจาก : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102358   นางสาวธนัดดา   รัตนประภา : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102361   นายธานี   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102367   นางสาวธิวาภรณ์   นางเมาะ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102374   นางสาวนันทิยา   เเดงขาวเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102376   นางสาวนุจรินทร์   ทองศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5701102379   นางสาวบี   บุญพึ่ง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102388   นายปิยทัศน์   รีอินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102389   นางสาวปิยรัตน์   สุทธิ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102392   นายผดุงศักดิ์   สหัสแปง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102396   นางสาวพรนภัส   คล้ายอ่อง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102404   นางสาวพิจิตรา   โหกลัด : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102408   นายพิสิษฐ์   กลางประพันธ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5701102419   นายยุทธศาสตร์   ศศิธรรัตนชัย : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102427   นางสาววรรณวราภรณ์   ชุ่มเชื้อ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102428   นางสาววรัชยา   ทิพยรส : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102439   นางสาววิไลวรรณ   สุตาติ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102458   นางสาวสาธินี   วงค์คำตุ้ย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5701102471   นางสาวสุธาสินี   สุริโยทัย : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102473   นายสุพจน์   มาตย์นอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5701102476   นางสาวสุภาวดี   บุญไทย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102303   นางสาวกมลมาศ   สวัสดิ์คำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102305   นายกฤษฎา   บุญเป็ง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102306   นางสาวกัญญารัตน์   คำภิละ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102307   นางสาวกาญจน์กนก   วิหาละ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102308   นางสาวกาญจนา   สาทรอัมพา : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102309   นางสาวกานต์สิริ   เคนเหลื่อม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102310   นางสาวกิตติมา   สาสดีอ่อง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102311   นายกิตมงคล   นิลวัฒน์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102312   นางสาวเก็ดตะวัน   ฮงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102317   นางสาวงามเนตร   เนตรภักดี : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102319   นายจตุรวัฒน์   จิตประสิทธิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102320   นายจักรกฤษ   กูลตา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102321   นางสาวจ๋ามคำ   ยุอินทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102322   นายจาย   วงค์ใหญ่ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102323   นางสาวจารุศิริ   ศรีบัว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102324   นางสาวจิรานุช   จิตพยัค : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102327   นายจิรายุส   ปู่พันธ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102328   นางสาวจุฑาทิพย์   ทิพย์ศรีบุตร : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102329   นางสาวจุไรรัตน์   ขำนวล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102330   นายเจนณรงค์   วงแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102331   นายเจษฏาภรณ์   ชัยทะนัน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102332   นางสาวชญาณี   สัญญเดช : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102333   นายชนสรณ์   สุภาสาสน์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102336   นางสาวชวาลา   เสริฐธิกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102337   นางสาวชุติมา   มาลัยทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102338   นางสาวชุรีพร   ขันโพชา : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102339   นางสาวโชติรส   สะท้านถิ่น : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102340   นางสาวฐาปนี   อุ่นนันท์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102342   นางสาวณัฐกานต์   ก้อนใจ๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102343   นางสาวณัฐชา   ศิริสลุง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102344   นางสาวศุภณัฐ   จะสนอง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102345   นายณัฐดนัย   ทองชาติ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102346   นางสาวณัฐติยา   บุญศิริ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102347   นายณัฐพงษ์   พืชพันธุ์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102350   นายณัฐพล   เที่ยงสกุลมงคล : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5801102351   นางสาวณัฐริกา   ฝั้นฉางข้าว : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102353   นางสาวณิชกานต์   ไกรกรุง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102354   นางสาวดรุณี   วงค์ตา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102355   นางสาวตรีรัตน์   คงสัตรา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102357   นางสาวทิพนภา   ทับเอี่ยม : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102358   นายธนวัฒน์   สมัญญา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102360   นายธนัช   วันทะนา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102361   นายธนายุทธ   ปัญจะภักดี : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102362   นายธนิน   แซ่ม้า : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102363   นายธัชพล   แก้วคชชา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102364   นางสาวธัญลักษณ์   ยศน้อย : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102365   นางสาวธัญสินี   แดงดำ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102366   นางสาวธาราวรรณ   จินานิกร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102367   นางสาวธิดารัตน์   ยะกาวิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102368   นายธิพกร   ปันทนันท์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102369   นางสาวธีราภรณ์   เรืองฤทธิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102371   นางสาวนภัสวรรณ   ศรีวรรณ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102376   นางสาวนันณภัชสรณ์   พลมนตรี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102379   นางสาวนิธิพร   เลิศศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102380   นางสาวนิรชร   เบ้าทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102381   นางสาวนิรมล   กวางประเสริฐ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102382   นายปฐมพงษ์   ยอดแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102383   นายปฐมภรณ์   รัตนะ : พืชสวน (ไม้ผล) 114ชั่วโมง
5801102384   นางสาวปฐมาพร   จันทร์ศิริ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102385   นางสาวปภัสสร   พรมวิเศษ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102386   นางสาวปภาดา   พวงดอกรัก : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102389   นายปวริศร   โสภามาตร : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102390   นางสาวปานตะวัน   เสงี่ยมศรี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102393   นายพรพินิต   ตันตุ้ย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102396   นายพัชร   ใจจันติ๊บ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102398   นางสาวพัชริดา   ทาอินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102400   นางสาวพิชญาภัทร   ชูส่งแสง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102403   นางสาวพิมวิภา   สีคำ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102404   นายพิษณุ   เกิดสา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102405   นายพิษณุพงศ์   อธิปุญญานนท์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102406   นายพีรณัฐ   กาวิตา : พืชสวน (ไม้ผล) 66ชั่วโมง
5801102407   นายพีรวิชญ์   สมเดช : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102408   นายพีระกร   ชัยษา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102410   นางสาวแพรวพรรณ   เรียนสันเทียะ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102411   นายไพศาล   แสนวงษา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102412   นางสาวภคพร   บุญยัง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102413   นางสาวภัทร์นฤน   ดุลเจริญ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102415   นางสาวภาวินี   สายพนัส : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102416   นายมงคล   ครรไลรักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102418   นางสาวมนัสดา   งิ้วแดง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102419   นางสาวธนิษฐา   วันเพ็ญ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102421   นางสาวมาณิษา   ตรีพบ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102422   นายยศธร   เพ็ชรทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102423   นางสาวยุพารัตน์   จันทร์แค้น : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102424   นางสาวยุภาวรรณ   ขำแผลง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102425   นางสาวรสริน   สระ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102428   นางสาวรัชนก   บุญยิ่งเหลือ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102429   นางสาวรัชนี   ชื่นสุพรชัย : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102431   นางสาวรัตติยากร   งานดี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102432   นางสาวรัตนภรณ์   ชาญาติ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102435   นางสาวรุ้งตะวัน   คงหอม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102438   นางสาววราภรณ์   แปงเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102440   นางสาววาสนา   ดวงศรี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102441   นางสาววาสิตา   ทองตา : พืชสวน (ไม้ผล) 84ชั่วโมง
5801102443   นางสาววิจิตรา   ตุงคบุรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102444   นายวิชญพัฒน์   เรืองยุบล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102446   นายวีรภัทร   ปั้นฉาย : พืชสวน (ไม้ผล) 108ชั่วโมง
5801102447   นางสาวศตนันท์   พานโฮม : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102448   นายศรัญญู   สาสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102450   นางสาวศศิธร   สมุทรเขต : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102451   นางสาวศิริธร   อินทร์บัว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102454   นางสาวศุภลักษณ์   ปันลี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102458   นายสถาปัตย์   บำรุงวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102459   นางสาวสนธยา   สุขติ๊บ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102460   นางสาวสมฤทัย   จิโน : พืชสวน (ไม้ผล) 48ชั่วโมง
5801102461   นางสาวสโรชา   มานันไชย : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102463   นายสหรัฐ   จูเทศ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102465   นายสิทธิชอบ   เริงไม : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102466   นางสาวสินีพร   หลวงคำ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102467   นางสาวสิริญญา   โสภาวัน : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102468   นางสาวสิรินยา   จอมหาร : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102469   นางสาวสิริประภา   คำงาม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102470   นางสาวสุกัญญา   ปัญญาทิพย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102473   นางสาวสุนทรีย์   เป๊อะปันสุข : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102474   นายสุภชัย   สุรณาภรณ์ชัย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102475   นางสาวสุมินตรา   ท้าวอ้าย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102476   นางสาวสุมินท์ตรา   บำรุงศิลป์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102477   นายสุรบดี   จันทร์ใส : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102478   นางสาวสุริวิภา   ศิริบุญ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102479   นางสาวสุรีรัตน์   ประจำเรือ : พืชสวน (ไม้ผล) 84ชั่วโมง
5801102480   นายสุวิชาติ์   อุทธิยา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102481   นางสาวแสงอรุณ   ศรีเมืองแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102483   นางสาวเหมือนพี่   แสงแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 66ชั่วโมง
5801102484   นายอดิศักดิ์   กรังพานิช : พืชสวน (ไม้ผล) 96ชั่วโมง
5801102485   นายอนุรักษ์   ฟักรักษา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102486   นางสาวอภิชญา   พรหมจอม : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102488   นางสาวอภิวรรณ์   งามดี : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102489   นายอริญชย์   ไสยย้ำ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102490   นางสาวอังคณา   ใจมาพรม : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102491   นางสาวอัจฉราวดี   ใจจาน : พืชสวน (ไม้ผล) 72ชั่วโมง
5801102492   นางสาวอัญชลี   นันทชัยยอด : พืชสวน (ไม้ผล) 72ชั่วโมง
5801102494   นายอาชานนท์   เเสงเงิน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102495   นายอาราห์ชาติ   สันติชัยชาญ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102496   นายเอกสิทธิ์   เพ็งหัวรอ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102301   นางสาวกชกร   อินหน่อ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102302   นางสาวกนกพร   กระเซ็น : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102303   นางสาวกนกพร   สิทธิปราณี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102304   นางสาวกนกวรรณ   เดชะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102305   นางสาวกนกวรรณ   วณิชย์ศิริโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102306   นางสาวกรนภา   กงชัย : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102307   นางสาวกรรณธิมา   ชาญนรา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102308   นายกรวิชญ์   สุดใจวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102309   นายกฤตพจน์   อธิพรหม : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102310   นายกฤษฎา   เทศนำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102311   นางสาวกฤษณา   แสวงมงคล : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102312   นางสาวกัญญาณัฐ   ทาสี : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102313   นางสาวกันตยา   แก้วสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102314   นางสาวกัลยกร   โกทา : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102315   นางสาวกาญจนา   เสมอโภค : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102316   นางสาวกาญจนาพร   จันทร์ดวง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102317   นางสาวกิ่งกาญจน์   ทะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102319   นางสาวเกวลิน   อารินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102320   นางสาวคมคาย   สุพลจิตต์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102321   นายคริษฐ์   ลีลาด : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102322   นายคุณัชญ์   ปานเอี่ยม : พืชสวน 78ชั่วโมง
5901102323   นายจะชะทู   พาเผอ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102324   นายจักรพงค์   ศรีชัยวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102325   นางสาวจันทนา   ปันยา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102326   นางสาวจันทร์สุดา   ปันศักดิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102327   นางสาวจาฬุพร   อินวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102328   นางสาวจิรนันท์   พรมศรีจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102329   นางสาวจิรพรรณ   ขันทะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102330   นางสาวจิราพร   เตจ๊ะฝั้น : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102331   นางสาวจีราพร   เสือสังข์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102332   นางสาวจุฑารัตน์   เขตบรรพต : พืชสวน 78ชั่วโมง
5901102333   นางสาวจุฬารัตน์   สายยศ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102334   นางสาวเจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102335   นางสาวเจนจิรา   ประสาทศิลป์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102336   นางสาวเฉลิมศรี   ทองพึ่งสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102337   นางสาวชญาณี   ผู้มีทรัพย์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102338   นางสาวธัญญมาส   พัฒนคำแป้น : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102339   นายชัยณรงค์   นิ่มมณี : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102340   นายชิษณุชา   บุณยบวรวิวัฒน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102341   นายโชคประเสริฐ   นุ่มเบญจรงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102342   นายไชยรัตน์   จำปาดิบ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102343   นายซาบัน   คำยุง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102344   นางสาวฌาลิตา   สิงใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102345   นางสาวฐานิชสรณ์   วรรณศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102346   นายฐิติกร   ยศทวี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102347   นางสาวฐิติชญา   เสนามาตร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102348   นายฐิตินันท์   จันทะวีระ : พืชสวน 78ชั่วโมง
5901102349   นางสาวฐิติภรณ์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102350   นายณรงค์ชัย   ทองเงิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102351   นางสาวณัชชา   นรทศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102352   นางสาวณัฐชยา   ชุ่มวงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102353   นางสาวณัฐชา   จันชูทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102354   นางสาวณัฐณิชา   พรมรักษา : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102355   นางสาวณัฐธิดา   เกิดวิชิต : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102356   นางสาวณัฐพร   ไชยปัญญา : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102357   นายณัฐวัตร   ทางดี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102358   นางสาวณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102359   นายดรัณภพ   เกตุตรง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102360   นางสาวดลยากิต   สมจิตร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102361   นางสาวดวงฤทัย   มาศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102362   นางสาวดาวรีย์   บุญเกิด : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102363   นายทักษ์ดนัย   อยู่เย็น : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102364   นางสาวทักษพร   ปัญญากอ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102365   นางสาวทักษพร   สารเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102366   นายเทพบดี   กีตา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102367   นายธนวินท์   พิสัยเลิศ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102368   นายธนัทเทพ   แก้วโวหาร : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102369   นายธนาคาร   ศรีสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102370   นายธนาวัฒน์   ปัญญาละ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102371   นายธเนศพล   โสภาบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102372   นางสาวธมลวรรณ   ปาสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102373   นางสาวธัญญารัตน์   ตรีเดช : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102374   นางสาวธัญพร   ขันจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102375   นางสาวธัญลักษณ์   แก้วหน้อย : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102376   นางสาวธารสิริ   สายธิ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102377   นางสาวธารารัตน์   เถิงคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102378   นางสาวธาริณี   กมลรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102379   นางสาวธารีรัตน์   ขามอรุณ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102380   นายธีรภัทร์   จุ่มปี๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102381   นางสาวนัฑริกา   บุดดี : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102382   นางสาวนิตยา   ต๊ะฝั้น : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102384   นางสาวนิภาพร   อินน้ำลึม : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102385   นายนิรมิต   แรงดี : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102386   นายเนติวัฒน์   ใจทองคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102387   นางสาวบุปผา   สุมาลี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102389   นางสาวปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102390   นางสาวปนัดดา   ใจเที่ยงธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102391   นางสาวประวัณรัตน์   ใจสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102392   นางสาวปวริศา   โตสกุณี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102393   นางสาวปวีณา   ด้วงสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102394   นายปองภพ   ภาสวรโรจน์กุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102395   นางสาวปาริฉัตร   หมื่นไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102396   นางสาวปาลินี   ประทุม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102397   นางสาวปิยะธิดา   เตชะชัย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102398   นายปีเสือ   สะรุโณ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102399   นายพงศ์เทพ   ชะนะพ้อง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102400   นายพงศธร   สมแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102401   นางสาวพชรพร   สรอินทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102402   นางสาวพรนภา   หมีนิ่ม : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102403   นางสาวพรพรรณ   แสงสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102404   นางสาวพรพิมล   สิระไผ่ทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102405   นางสาวพรพิมล   สีเม้า : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102406   นางสาวพลอย   นามมนตรี : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102407   นางสาวพัชรา   ลาภประสานยิ่ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102408   นางสาวพัชราภรณ์   สายชลอัมพร : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102409   นางสาวพัชราภรณ์   อุดมพันธ์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102410   นางสาวพัชริดา   จำปาทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102411   นางสาวพิชญ์สินี   กันธะโน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102412   นางสาวพิชญ์สินี   เอี๊ยะเผ่าพันธ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102413   นางสาวพิชญา   ปุริตาเน : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102414   นางสาวพิชญาภา   ชินารักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102415   นายพิทยา   อินปากดี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102416   นายพุฒิพงศ์   ดวงประเสริฐ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102417   นางสาวพุทธพร   กสิกร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102418   นางสาวเพ็ญพิชชา   งามศรีผ่องใส : พืชสวน 78ชั่วโมง
5901102419   นางสาวภัทรนันท์   ชาพรมมา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102420   นางสาวภัทราพร   ไพศาลนันท์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102421   นางสาวภัสร์สรณ์   เกลียวนาค : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102422   นายภานุวัฒน์   กระสาย : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102423   นายภูธเรศ   กาบเกตุ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102424   นายภูริทัต   กองบุญสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102425   นายภูวรัตน์   พิพัฒน์ชนานันท์ : พืชสวน 78ชั่วโมง
5901102426   นายมงคล   ยาวยวน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102427   นางสาวมณิสรา   กาลีรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102428   นางสาวมณีกานต์   พนะสันต์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102429   นางสาวมณีนุช   คงขาว : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102430   นางสาวมยุริน   เกี๋ยงมะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102431   นางสาวมาริสา   จันต๊ะวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102432   นางสาวมุกรินทร์   เสเล : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102433   นางสาวเมทินี   วงค์ตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102434   นายเมธา   โทไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102435   นายยุทธศาสตร์   โคะเจ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102436   นางสาวยุพารัตน์   ห่อกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102437   นางสาวเยาวเรศ   เศษห้า : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102438   นายรัชชานนท์   แก้วพา : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102439   นางสาวรัตนาภรณ์   ลาคำเสน : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102440   นายรามิล   จิระภิญโญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102441   นางสาวฤทัยรัตน์   แก้วติน : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102442   นางสาวลักขณา   โมระอรรถ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102443   นายวชิระ   จันทบาล : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102444   นายวทัญญู   จั่นพงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102445   นางสาววรรณพร   สุวรรณทา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102446   นายวรวัฒน์   สติดี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102447   นางสาววรัญญา   ดนตรี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102448   นางสาววันทนา   ผิวขำ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102449   นางสาววัลภา   อินกับจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102450   นางสาววัลภาพร   วิเศษวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102451   นางสาววาฐิณี   สวัสดิ์พูน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102453   นางสาววาสนา   แสนสามารถ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102454   นางสาววิชุดา   หม้อดี : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102455   นายวิทวัส   น้อยหัวหาด : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102456   นางสาววิภาวรรณ   บุญเรือง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102457   นายวิษณุ   สุใจ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102458   นายวีระชัย   หีตเพ็ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102459   นางสาวศรสวรรค์   สายทรัพย์สิน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102460   นางสาวศศิภา   นามแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102461   นางสาวศศิวิมล   เทียมชนะ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102462   นางสาวศศิวิมล   สุกิน : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102463   นางสาวศันสนีย์   มาใหม่ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102464   นางสาวศิรินธร   สุดคิด : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102465   นางสาวศิริพร   ศรีเกิน : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102466   นางสาวศุธิษา   นาจารย์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102467   นายศุภเสกข์   ทองขาว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102468   นางสาวสริญญา   คำสุข : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102469   นางสาวสายพิน   เจริญวนาสันติ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102470   นายสิงหา   มะเชอพะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102471   นางสาวสิริปภา   เทียนงาม : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102472   นายสุกนต์ธี   ลำพรหมสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102473   นางสาวสุดารัตน์   อินอ่อน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102474   นางสาวสุตาภัทร   ถนอมธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102475   นางสาวสุทธิดา   กันทยะ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102476   นางสาวโชติกา   จินะราช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102477   นางสาวสุธิดา   เรือนคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102478   นางสาวสุธิตา   นวลวงค์อิน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102479   นางสาวสุพรรณี   ขอหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102480   นางสาวสุมาลี   ดานขุนทด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102481   นางสาวสุมิตรา   กุตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102482   นางสาวสุวนันท์   เอี่ยมกระจ่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102483   นายสุวัฒน์ชัย   ต๊ะน้ำอ่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102484   นายแสงชัย   ยอดกันทอน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102485   นางสาวหทัยพร   ชัยจารุโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102486   นางสาวไหมคำ   มณีกรณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102487   นายอติวิชญ์   ศรลัมพ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102488   นายอนนต์   วิเชียรเลิศ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102489   นายอภิชาติ   เจริญเปรมปรีดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102490   นางสาวอรพรรณ   เชาวน์เกษม : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102491   นางสาวอรสิรี   ปิ่นสันเทียะ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102492   นางสาวอรอนงค์   เชื้ออินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102493   นางสาวอังคณา   ใหม่กัน : พืชสวน 78ชั่วโมง
5901102494   นายอัฐกรณ์   กันขัด : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102495   นางสาวอาริษา   กันทะแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102496   นางสาวอาริษา   ศรีทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102497   นางสาวอาริสา   คำมะนิตย์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102498   นายอิศระยุทธ์   ยงเพชร : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102499   นายอุดมศักดิ์   ใจทาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102500   นางสาวอุทัยทิพย์   สุทธิมาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102501   นายเอกพล   พวงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102502   นายเอกลักษณ์   นันป้อ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102503   นางสาวไอริณ   สิงหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102504   นางสาวฮาลหวา   กอซา : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 120  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล