โครงการเตรียมความพร้อมจัดทำรถกระทงและขบวนเพื่อเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 20/08/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/11/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5701102307   นางสาวกัณฐิกา   หุตะมาน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5701102317   นายจักรภัทร   สลีสองสม : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102328   เจษฎา   อินตาโสภี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102348   นายณัฐพล   ศรีวิชัย : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102357   ธนพล   ทับจาก : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102358   นางสาวธนัดดา   รัตนประภา : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102361   ธานี   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102367   นางสาวธิวาภรณ์   นางเมาะ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102374   นันทิยา   เเดงขาวเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102376   นางสาวนุจรินทร์   ทองศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5701102379   บี   บุญพึ่ง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102388   ปิยทัศน์   รีอินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102389   นางสาวปิยรัตน์   สุทธิ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102392   ผดุงศักดิ์   สหัสแปง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102396   นางสาวพรนภัส   คล้ายอ่อง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102404   นางสาวพิจิตรา   โหกลัด : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102408   นายพิสิษฐ์   กลางประพันธ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5701102419   นายยุทธศาสตร์   ศศิธรรัตนชัย : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102427   นางสาววรรณวราภรณ์   ชุ่มเชื้อ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102428   นางสาววรัชยา   ทิพยรส : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102439   นางสาววิไลวรรณ   สุตาติ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102458   นางสาวสาธินี   วงค์คำตุ้ย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5701102471   นางสาวสุธาสินี   สุริโยทัย : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5701102473   นายสุพจน์   มาตย์นอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5701102476   นางสาวสุภาวดี   บุญไทย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102303   กมลมาศ   สวัสดิ์คำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102305   กฤษฎา   บุญเป็ง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102306   กัญญารัตน์   คำภิละ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102307   กาญจน์กนก   วิหาละ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102308   กาญจนา   สาทรอัมพา : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102309   กานต์สิริ   เคนเหลื่อม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102310   กิตติมา   สาสดีอ่อง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102311   กิตมงคล   นิลวัฒน์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102312   เก็ดตะวัน   ฮงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102317   งามเนตร   เนตรภักดี : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102319   จตุรวัฒน์   จิตประสิทธิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102320   จักรกฤษ   กูลตา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102321   จ๋ามคำ   ยุอินทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102322   จาย   วงค์ใหญ่ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102323   จารุศิริ   ศรีบัว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102324   จิรานุช   จิตพยัค : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102327   นายจิรายุส   ปู่พันธ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102328   จุฑาทิพย์   ทิพย์ศรีบุตร : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102329   จุไรรัตน์   ขำนวล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102330   เจนณรงค์   วงแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102331   เจษฏาภรณ์   ชัยทะนัน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102332   ชญาณี   สัญญเดช : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102333   ชนสรณ์   สุภาสาสน์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102336   ชวาลา   เสริฐธิกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102337   นางสาวชุติมา   มาลัยทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102338   ชุรีพร   ขันโพชา : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102339   โชติรส   สะท้านถิ่น : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102340   ฐาปนี   อุ่นนันท์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102342   ณัฐกานต์   ก้อนใจ๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102343   ณัฐชา   ศิริสลุง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102344   ศุภณัฐ   จะสนอง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102345   ณัฐดนัย   ทองชาติ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102346   ณัฐติยา   บุญศิริ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102347   ณัฐพงษ์   พืชพันธุ์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102350   ณัฐพล   เที่ยงสกุลมงคล : พืชสวน (ไม้ผล) 120ชั่วโมง
5801102351   ณัฐริกา   ฝั้นฉางข้าว : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102353   ณิชกานต์   ไกรกรุง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102354   ดรุณี   วงค์ตา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102355   ตรีรัตน์   คงสัตรา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102357   ทิพนภา   ทับเอี่ยม : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102358   ธนวัฒน์   สมัญญา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102360   ธนัช   วันทะนา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102361   ธนายุทธ   ปัญจะภักดี : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102362   ธนิน   แซ่ม้า : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102363   ธัชพล   แก้วคชชา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102364   ธัญลักษณ์   ยศน้อย : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102365   ธัญสินี   แดงดำ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102366   ธาราวรรณ   จินานิกร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102367   ธิดารัตน์   ยะกาวิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102368   ธิพกร   ปันทนันท์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102369   ธีราภรณ์   เรืองฤทธิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102371   นภัสวรรณ   ศรีวรรณ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102376   นันณภัชสรณ์   พลมนตรี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102379   นิธิพร   เลิศศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102380   นางสาวนิรชร   เบ้าทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102381   นิรมล   กวางประเสริฐ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102382   ปฐมพงษ์   ยอดแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102383   ปฐมภรณ์   รัตนะ : พืชสวน (ไม้ผล) 114ชั่วโมง
5801102384   นางสาวปฐมาพร   จันทร์ศิริ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102385   ปภัสสร   พรมวิเศษ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102386   ปภาดา   พวงดอกรัก : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102389   ปวริศร   โสภามาตร : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102390   ปานตะวัน   เสงี่ยมศรี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102393   พรพินิต   ตันตุ้ย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102396   พัชร   ใจจันติ๊บ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102398   พัชริดา   ทาอินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102400   พิชญาภัทร   ชูส่งแสง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102403   พิมวิภา   สีคำ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102404   นายพิษณุ   เกิดสา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102405   พิษณุพงศ์   อธิปุญญานนท์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102406   พีรณัฐ   กาวิตา : พืชสวน (ไม้ผล) 66ชั่วโมง
5801102407   พีรวิชญ์   สมเดช : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102408   พีระกร   ชัยษา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102410   แพรวพรรณ   เรียนสันเทียะ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102411   ไพศาล   แสนวงษา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102412   ภคพร   บุญยัง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102413   ภัทร์นฤน   ดุลเจริญ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102415   ภาวินี   สายพนัส : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102416   มงคล   ครรไลรักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102418   มนัสดา   งิ้วแดง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102419   ธนิษฐา   วันเพ็ญ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102421   มาณิษา   ตรีพบ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102422   ยศธร   เพ็ชรทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102423   ยุพารัตน์   จันทร์แค้น : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102424   ยุภาวรรณ   ขำแผลง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102425   รสริน   สระ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102428   รัชนก   บุญยิ่งเหลือ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102429   รัชนี   ชื่นสุพรชัย : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102431   รัตติยากร   งานดี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102432   รัตนภรณ์   ชาญาติ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102435   รุ้งตะวัน   คงหอม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102438   วราภรณ์   แปงเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102440   วาสนา   ดวงศรี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102441   วาสิตา   ทองตา : พืชสวน (ไม้ผล) 84ชั่วโมง
5801102443   วิจิตรา   ตุงคบุรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102444   วิชญพัฒน์   เรืองยุบล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102446   นายวีรภัทร   ปั้นฉาย : พืชสวน (ไม้ผล) 108ชั่วโมง
5801102447   ศตนันท์   พานโฮม : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102448   ศรัญญู   สาสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102450   ศศิธร   สมุทรเขต : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102451   ศิริธร   อินทร์บัว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102454   ศุภลักษณ์   ปันลี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102458   สถาปัตย์   บำรุงวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102459   สนธยา   สุขติ๊บ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102460   สมฤทัย   จิโน : พืชสวน (ไม้ผล) 48ชั่วโมง
5801102461   สโรชา   มานันไชย : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102463   สหรัฐ   จูเทศ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102465   นายสิทธิชอบ   เริงไม : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102466   สินีพร   หลวงคำ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102467   สิริญญา   โสภาวัน : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102468   สิรินยา   จอมหาร : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102469   สิริประภา   คำงาม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102470   สุกัญญา   ปัญญาทิพย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102473   สุนทรีย์   เป๊อะปันสุข : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102474   นายสุภชัย   สุรณาภรณ์ชัย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102475   สุมินตรา   ท้าวอ้าย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102476   สุมินท์ตรา   บำรุงศิลป์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102477   สุรบดี   จันทร์ใส : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102478   สุริวิภา   ศิริบุญ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102479   สุรีรัตน์   ประจำเรือ : พืชสวน (ไม้ผล) 84ชั่วโมง
5801102480   สุวิชาติ์   อุทธิยา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102481   แสงอรุณ   ศรีเมืองแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102483   เหมือนพี่   แสงแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 66ชั่วโมง
5801102484   อดิศักดิ์   กรังพานิช : พืชสวน (ไม้ผล) 96ชั่วโมง
5801102485   อนุรักษ์   ฟักรักษา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5801102486   อภิชญา   พรหมจอม : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102488   อภิวรรณ์   งามดี : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102489   อริญชย์   ไสยย้ำ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102490   อังคณา   ใจมาพรม : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102491   อัจฉราวดี   ใจจาน : พืชสวน (ไม้ผล) 72ชั่วโมง
5801102492   อัญชลี   นันทชัยยอด : พืชสวน (ไม้ผล) 72ชั่วโมง
5801102494   อาชานนท์   เเสงเงิน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5801102495   อาราห์ชาติ   สันติชัยชาญ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5801102496   เอกสิทธิ์   เพ็งหัวรอ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102301   กชกร   อินหน่อ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102302   กนกพร   กระเซ็น : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102303   กนกพร   สิทธิปราณี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102304   กนกวรรณ   เดชะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102305   กนกวรรณ   วณิชย์ศิริโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102306   กรนภา   กงชัย : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102307   กรรณธิมา   ชาญนรา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102308   กรวิชญ์   สุดใจวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102309   กฤตพจน์   อธิพรหม : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102310   กฤษฎา   เทศนำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102311   กฤษณา   แสวงมงคล : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102312   กัญญาณัฐ   ทาสี : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102313   กันตยา   แก้วสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102314   กัลยกร   โกทา : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102315   กาญจนา   เสมอโภค : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102316   กาญจนาพร   จันทร์ดวง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102317   กิ่งกาญจน์   ทะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102319   เกวลิน   อารินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102320   คมคาย   สุพลจิตต์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102321   คริษฐ์   ลีลาด : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102322   นายคุณัชญ์   ปานเอี่ยม : พืชสวน 78ชั่วโมง
5901102323   จะชะทู   พาเผอ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102324   จักรพงค์   ศรีชัยวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102325   จันทนา   ปันยา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102326   จันทร์สุดา   ปันศักดิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102327   จาฬุพร   อินวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102328   จิรนันท์   พรมศรีจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102329   จิรพรรณ   ขันทะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102330   จิราพร   เตจ๊ะฝั้น : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102331   จีราพร   เสือสังข์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102332   นางสาวจุฑารัตน์   เขตบรรพต : พืชสวน 78ชั่วโมง
5901102333   จุฬารัตน์   สายยศ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102334   เจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102335   เจนจิรา   ประสาทศิลป์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102336   เฉลิมศรี   ทองพึ่งสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102337   ชญาณี   ผู้มีทรัพย์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102338   ธัญญมาส   พัฒนคำแป้น : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102339   ชัยณรงค์   นิ่มมณี : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102340   ชิษณุชา   บุณยบวรวิวัฒน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102341   โชคประเสริฐ   นุ่มเบญจรงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102342   ไชยรัตน์   จำปาดิบ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102343   ซาบัน   คำยุง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102344   ฌาลิตา   สิงใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102345   นางสาวฐานิชสรณ์   วรรณศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102346   ฐิติกร   ยศทวี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102347   นางสาวฐิติชญา   เสนามาตร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102348   นายฐิตินันท์   จันทะวีระ : พืชสวน 78ชั่วโมง
5901102349   ฐิติภรณ์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102350   ณรงค์ชัย   ทองเงิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102351   ณัชชา   นรทศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102352   ณัฐชยา   ชุ่มวงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102353   ณัฐชา   จันชูทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102354   ณัฐณิชา   พรมรักษา : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102355   ณัฐธิดา   เกิดวิชิต : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102356   ณัฐพร   ไชยปัญญา : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102357   ณัฐวัตร   ทางดี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102358   ณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102359   ดรัณภพ   เกตุตรง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102360   ดลยากิต   สมจิตร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102361   ดวงฤทัย   มาศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102362   ดาวรีย์   บุญเกิด : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102363   ทักษ์ดนัย   อยู่เย็น : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102364   ทักษพร   ปัญญากอ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102365   ทักษพร   สารเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102366   เทพบดี   กีตา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102367   ธนวินท์   พิสัยเลิศ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102368   ธนัทเทพ   แก้วโวหาร : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102369   ธนาคาร   ศรีสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102370   ธนาวัฒน์   ปัญญาละ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102371   ธเนศพล   โสภาบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102372   ธมลวรรณ   ปาสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102373   ธัญญารัตน์   ตรีเดช : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102374   ธัญพร   ขันจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102375   ธัญลักษณ์   แก้วหน้อย : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102376   ธารสิริ   สายธิ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102377   ธารารัตน์   เถิงคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102378   ธาริณี   กมลรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102379   ธารีรัตน์   ขามอรุณ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102380   ธีรภัทร์   จุ่มปี๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102381   นัฑริกา   บุดดี : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102382   นิตยา   ต๊ะฝั้น : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102384   นิภาพร   อินน้ำลึม : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102385   นิรมิต   แรงดี : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102386   เนติวัฒน์   ใจทองคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102387   บุปผา   สุมาลี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102389   ปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102390   ปนัดดา   ใจเที่ยงธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102391   ประวัณรัตน์   ใจสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102392   ปวริศา   โตสกุณี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102393   ปวีณา   ด้วงสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102394   ปองภพ   ภาสวรโรจน์กุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102395   ปาริฉัตร   หมื่นไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102396   ปาลินี   ประทุม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102397   ปิยะธิดา   เตชะชัย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102398   ปีเสือ   สะรุโณ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102399   พงศ์เทพ   ชะนะพ้อง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102400   นายพงศธร   สมแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102401   พชรพร   สรอินทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102402   พรนภา   หมีนิ่ม : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102403   พรพรรณ   แสงสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102404   พรพิมล   สิระไผ่ทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102405   พรพิมล   สีเม้า : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102406   พลอย   นามมนตรี : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102407   พัชรา   ลาภประสานยิ่ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102408   พัชราภรณ์   สายชลอัมพร : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102409   พัชราภรณ์   อุดมพันธ์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102410   พัชริดา   จำปาทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102411   พิชญ์สินี   กันธะโน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102412   พิชญ์สินี   เอี๊ยะเผ่าพันธ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102413   พิชญา   ปุริตาเน : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102414   พิชญาภา   ชินารักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102415   พิทยา   อินปากดี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102416   พุฒิพงศ์   ดวงประเสริฐ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102417   พุทธพร   กสิกร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102418   นางสาวเพ็ญพิชชา   งามศรีผ่องใส : พืชสวน 78ชั่วโมง
5901102419   ภัทรนันท์   ชาพรมมา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102420   ภัทราพร   ไพศาลนันท์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102421   ภัสร์สรณ์   เกลียวนาค : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102422   ภานุวัฒน์   กระสาย : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102423   ภูธเรศ   กาบเกตุ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102424   นายภูริทัต   กองบุญสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102425   นายภูวรัตน์   พิพัฒน์ชนานันท์ : พืชสวน 78ชั่วโมง
5901102426   มงคล   ยาวยวน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102427   มณิสรา   กาลีรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102428   มณีกานต์   พนะสันต์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102429   มณีนุช   คงขาว : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102430   มยุริน   เกี๋ยงมะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102431   มาริสา   จันต๊ะวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102432   มุกรินทร์   เสเล : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102433   เมทินี   วงค์ตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102434   เมธา   โทไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102435   ยุทธศาสตร์   โคะเจ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102436   ยุพารัตน์   ห่อกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102437   เยาวเรศ   เศษห้า : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102438   รัชชานนท์   แก้วพา : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102439   รัตนาภรณ์   ลาคำเสน : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102440   นายรามิล   จิระภิญโญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102441   ฤทัยรัตน์   แก้วติน : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102442   ลักขณา   โมระอรรถ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102443   นายวชิระ   จันทบาล : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102444   วทัญญู   จั่นพงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102445   วรรณพร   สุวรรณทา : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102446   วรวัฒน์   สติดี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102447   วรัญญา   ดนตรี : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102448   วันทนา   ผิวขำ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102449   วัลภา   อินกับจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102450   วัลภาพร   วิเศษวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102451   วาฐิณี   สวัสดิ์พูน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102453   วาสนา   แสนสามารถ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102454   วิชุดา   หม้อดี : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102455   วิทวัส   น้อยหัวหาด : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102456   วิภาวรรณ   บุญเรือง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102457   วิษณุ   สุใจ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102458   วีระชัย   หีตเพ็ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102459   ศรสวรรค์   สายทรัพย์สิน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102460   ศศิภา   นามแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102461   ศศิวิมล   เทียมชนะ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102462   ศศิวิมล   สุกิน : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102463   ศันสนีย์   มาใหม่ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102464   ศิรินธร   สุดคิด : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102465   ศิริพร   ศรีเกิน : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102466   ศุธิษา   นาจารย์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102467   ศุภเสกข์   ทองขาว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102468   สริญญา   คำสุข : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102469   สายพิน   เจริญวนาสันติ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102470   สิงหา   มะเชอพะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102471   นางสาวสิริปภา   เทียนงาม : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102472   สุกนต์ธี   ลำพรหมสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102473   สุดารัตน์   อินอ่อน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102474   สุตาภัทร   ถนอมธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102475   สุทธิดา   กันทยะ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102476   โชติกา   จินะราช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102477   สุธิดา   เรือนคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102478   สุธิตา   นวลวงค์อิน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102479   สุพรรณี   ขอหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102480   สุมาลี   ดานขุนทด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102481   สุมิตรา   กุตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102482   สุวนันท์   เอี่ยมกระจ่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102483   สุวัฒน์ชัย   ต๊ะน้ำอ่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102484   แสงชัย   ยอดกันทอน : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102485   หทัยพร   ชัยจารุโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102486   ไหมคำ   มณีกรณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102487   นายอติวิชญ์   ศรลัมพ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102488   อนนต์   วิเชียรเลิศ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102489   นายอภิชาติ   เจริญเปรมปรีดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102490   อรพรรณ   เชาวน์เกษม : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102491   อรสิรี   ปิ่นสันเทียะ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102492   อรอนงค์   เชื้ออินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102493   นางสาวอังคณา   ใหม่กัน : พืชสวน 78ชั่วโมง
5901102494   อัฐกรณ์   กันขัด : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102495   อาริษา   กันทะแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102496   อาริษา   ศรีทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102497   อาริสา   คำมะนิตย์ : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102498   อิศระยุทธ์   ยงเพชร : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102499   อุดมศักดิ์   ใจทาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102500   อุทัยทิพย์   สุทธิมาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 78ชั่วโมง
5901102501   เอกพล   พวงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102502   เอกลักษณ์   นันป้อ : พืชสวน (ไม้ผล) 78ชั่วโมง
5901102503   ไอริณ   สิงหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
5901102504   ฮาลหวา   กอซา : พืชสวน (พืชผัก) 78ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 120  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล