กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย

วันที่เริ่มต้น 30/10/2559 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 30/10/2559 เวลา 12:00
สถานที่จัด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5804107317   นายธนโชติ   โชคถวาย : วัสดุศาสตร์ 4ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5806101433   นางสาวพิมวิภา   วงษ์จักร์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5809101387   นางสาวศุภานัน   จันทร์สุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5822101336   นายณัฐพงศ์   มาไกล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5822101369   นายพรเทพ   ลาศนันท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
5901101022   นางสาวนันทิพร   ไชยเลิศ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
5901101343   นางสาวปริญญาณี   ศรีพอ : พืชไร่ 4ชั่วโมง
5901102438   นายรัชชานนท์   แก้วพา : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
5901102463   นางสาวศันสนีย์   มาใหม่ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
5901113313   นายณรงศักดิ์   พันธุ์ทาโฮม : ปฐพีศาสตร์ 4ชั่วโมง
5901122031   นางสาววชิรฎาพร   ครื้นอุระ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
5901125335   นายพรพิชิต   ขันสุรินทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
5901125349   นางสาวสวิญชา   แก้วดวงดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4ชั่วโมง
5903101301   นางสาวกมลชนก   มีล้อม : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
5903101324   นายธีรธรรม   เจริญธรรม : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
5903101358   นายศักดา   คูหามุข : วิศวกรรมเกษตร 4ชั่วโมง
5903102304   นางสาวขวัญสุดา   ดาวทอง : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
5904101309   นายเกษมสันต์   ภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101334   นายปราชญ์   เพียงไพรชม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101373   นายศุภชัย   คานจันทึก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101389   นายอดิศักดิ์   กันทะวิลัง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904101391   นายอภิชาติ   แสงเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
5904102324   นางสาวพรนิภา   คำเขียว : เทคโนโลยีชีวภาพ 4ชั่วโมง
5905201318   นางสาวณัฐวดี   อินทะวัง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5905201332   นายพงษ์สิริ   วงษ์รพีพรรณ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
5906101448   นางสาววัชรี   ภูวนารถ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906101458   นางสาวศศิภา   นิลพันธ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
5906102475   นายรณฤทธิ์   เสาสุรินทร์ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102480   นางสาวรัตนาวดี   อิ่มอ่ำ : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102499   นายวิษณุกร   สายเครื่อง : การตลาด 4ชั่วโมง
5906102515   นายศิวกรณ์   จิโน : การตลาด 4ชั่วโมง
5906103373   นางสาวธัญชนก   ทองอาชา : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103475   นางสาวสุพรรษา   เสนาวรรณา : บัญชี 4ชั่วโมง
5909101376   นางสาวรุ่งฤดี   เลายี่ปา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 4ชั่วโมง
5912102303   นายกฤตภาส   ต๊ะจักร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912102330   นายธนิสรณ์   อุดมลาภ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
5912106389   นางสาวอริยาพร   สีไสย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
5918102369   นายอมรเทพ   เพชรศรี : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
5922101383   นายวิจักษณ์พงศ์   จบเจนภัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
5922101395   นางสาวศศิวิมล   หมดดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
5922101396   นางสาวศิริขวัญ   สุรินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 4ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   43 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล