พิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 31/08/2559 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2559 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้องประชุมพยัคเมฆินทร์ อาคาร 25 ปี ธุรกิจการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะบริหารธุรกิจ 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5706102424   นางสาวมณีรัตน์   คุ้มรอบ : การตลาด 7ชั่วโมง
5706103336   นางสาวฐิตาภา   คณิตคณาธิการ : บัญชี 7ชั่วโมง
5706103414   นายวรกฤษ   มาละดา : บัญชี 7ชั่วโมง
5706104503   นางสาวสโรชา   พนมไพร : การเงิน 7ชั่วโมง
5706104514   นางสาวสุพิชชา   แซ่ลี้ : การเงิน 7ชั่วโมง
5806101340   นายเจริญ   แซ่ท้าว : การจัดการ 7ชั่วโมง
5806102516   นางสาวสุชาพิชญ์   ปลุกใจ : การตลาด 7ชั่วโมง
5806103444   นายรัฐนันท์   จินานุศิลปสาท : บัญชี 7ชั่วโมง
5806104329   นางสาวขนิษฐา   ประดิษฐบาทุกา : การเงิน 7ชั่วโมง
5806104450   นางสาวภาคินี   ใจบุญมา : การเงิน 7ชั่วโมง
5806104504   นางสาวศิรินยา   ติ๊บงา : การเงิน 7ชั่วโมง
5806105053   นายสุรศักดิ์   ชัยชมภู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 7ชั่วโมง
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาผู้ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
พิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ดำเนินไปได้ด้วยดี
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล