กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ สาขาวิชาการจัดการ ประจำปี 2016
GM GAME 2016
วันที่เริ่มต้น 12/10/2559 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 12/11/2559 เวลา 15:30
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิล 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
สาขาวิชาได้จัดงาน กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ สาขาการจัดการ ปี2016 ขึ้น ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 โดยในกิจกรรมได้มีจัดแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน เช่นฟุตบอล ชักกะเย่อ วิ่งซุปเปอร์แมน ปิดตาตีปิ๊บ กอล์ฟมะเขือ เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 7  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ทุกชั้นปีมีความสามัคีเพิ่มมากขึ้น
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล