กิจกรรมอิทธิพลของภาพยนต์ต่อความเข้าใจในกระบวนการทางการเมืองต่อนักศึกษา

วันที่เริ่มต้น 12/10/2559 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 12/10/2559 เวลา 11:00
สถานที่จัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5605204301   นางสาวกรรณิกา   เกตุชิต : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5605204306   นายจักรพันธุ์   จันทร์ประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5605204314   นายณัฏฐนันท์   ยะอนันต์ : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5605204316   นางสาวณัฐณิชา   กาตาสาย : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5605204317   นายณัฐภูมิ   เกษอินทร์ : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5705104305   นางสาวเกศรินทร์   ศรีมาลี : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5705104307   นางสาวจรวยพร   เข่งเงิน : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5705104308   นายจักรธาร   โชคธงทองทวี : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5705104312   นางสาวชนิดา   วงศ์แปง : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5705104314   นางสาวชลนิชา   จันทร์แป้น : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5705104315   นางสาวชุติกาญจน์   ปัญญา : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5705104316   นางสาวชุติกาญจน์   หล้าสา : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5705104318   นางสาวฐิติกรณ์   สักกะโต : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5805101303   นางสาวกฤติยา   บุญปั๋น : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101305   นางสาวกัณฐิกา   ท่ากะเชียง : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101307   นางสาวกิตติยา   เทือกต๊ะ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101308   นางสาวกุลสตรี   นามสามล : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101312   นางสาวชนกเนตร   หยาดตะคุ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101315   นายชวกร   สมุทรารินทร์ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101319   นางสาวฐิติรัตน์   เงาธรรม : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101320   นายณัฐกิตติ์   บุญช่วย : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101323   นางสาวณัฐวดี   สิทธิดุก : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101326   นางสาวดรุณรัฐ   สมเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101330   นายธงรบ   ทาสัก : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101334   นางสาวธนภรณ์   แก้วทองสุข : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101336   นายธนวรรธน์   กรรณิกา : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101337   นางสาวธัญพร   ประจำแถว : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101342   นางสาวบรรจงวาด   ใจพุก : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101343   นางสาวบุญญานี   ยุวะวาท : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101351   นางสาวปิยะกานต์   หม่องรอบ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101355   นางสาวภัทจิรา   หู้พูล : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101363   นางสาวมิ่งขวัญ   ตั้งตระกูล : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101364   นางสาวมุกดา   อุ่นกาย : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101367   นางสาวรุ่งรัศมี   ปัญญาเมือง : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101377   นายวิทวัส   อินเหล็ง : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101380   นางสาววิภาวี   ทองเขียว : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101387   นางสาวสริญญา   รบชนะชัย : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101388   นางสาวสโรชา   วงศ์วิเศษ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101395   นายสุบรรณ   ขียา : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101400   นางสาวแสงรวี   ศรีทน : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101404   นางสาวอรกัญญา   ทิพย์เกษร : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805101409   นายอานัส   เลขพันธ์ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5805104302   นางสาวกนกทิพ   พุฒนา : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5805104304   นายกษกรณ์   ใจแข็ง : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5805104305   นายกัญจน์ชนน   นามวงษา : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5805104309   นางสาวกาญจนา   สุขใส : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5805104312   นายกิตติภพ   กันทะวัง : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5805104316   นายกุลพงษ์   นิ่มพูลสวัสดิ์ : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5805104325   นางสาวชลิตา   แก้วเป็ง : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5905201303   นายเกียรติศักดิ์   ทรายคำ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5905201309   นายจิรายุทธ   พงศ์ไพบูลย์ : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5905201312   นายกอบกุล   สุขวัฒนากอบกุล : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5905201320   นายธนภัทร   วงศ์บุตร : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5905201325   นายปณชัย   หลำน้อย : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5905201327   นายปริญญา   นุ่มโต : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5905201342   นายสราวุธ   กันทะษา : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
5905204313   นายณรงค์เดช   ใจกล้า : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5905204317   นางสาวณัฐพร   เอกวรรณ์ : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5905204320   นายตรัยวิทย์   มูลตุ้ย : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5905204321   นายทรงสิทธิ์   พรหมเนตร : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5905204322   นายธนพัฒน์   พระทองคำ : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5905204324   นางสาวธัญรดา   ปิ่นแก้ว : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5905204325   นางสาวธันย์ชนก   ศิริ : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5905204326   นายธีรภัทร์   อินทร์แพง : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5905204329   นายบวรภัค   ยะสะนะ : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5905204333   นางสาวปรายฟ้า   ทัศนาทร : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
5905204351   นายอนาวิล   ณ เชียงใหม่ : การบริหารท้องถิ่น 2ชั่วโมง
เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในการขับเคลือนทางการเมือง และอิทธิพลทางการเมือง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล