โครงการสร้างสายใยรักแห่งครอบครัวโรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

วันที่เริ่มต้น 03/09/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 03/09/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ดำหนดจัดโครงการสร้างสายใยรักแห่งครอบครัวโดยมีวัตุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข็มเเข็งภายในสถาบันครอบครัวปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อครอบครัวมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้มอบหมายให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการนำคณะเข้าศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล