บ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย

วันที่เริ่มต้น 17/09/2559 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 18/09/2559 เวลา 18:00
สถานที่จัด โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) - ETDA
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5706105340   นายณัฐสิษฐ์   ยศวงศ์รัศมี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5706105428   นางสาวอารีรัตน์   มีของ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5806105011   นางสาวณัฐธยาน์   มหาวัน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5806105012   นางสาวณัฐพร   บัวปอน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5806105015   นายณัฐวัฒน์   คฤหสันติ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5806105031   นายพงษ์พันธ์   ติปินโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5806105035   นางสาวมนัญชยา   โล๊ะกาแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5806105040   นางสาววีรดา   เสนสม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5806105043   นางสาวศศินา   - : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5806105047   นายสมรส   ลุงแสง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5806105053   นายสุรศักดิ์   ชัยชมภู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5806105054   นางสาวสุรีรัตน์   แรงคง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5906105003   นางสาวกานต์รวีณัฐ   กิจดาสวัสดิ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5906105004   นางสาวจิราวรรณ   ดวงทิพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5906105008   นายเฉลิมพล   กองคำฟู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5906105009   นายชัยธวัช   ยาพรหม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5906105013   นางสาวธนัฐดา   เมี้ยนกลาง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5906105019   นางสาวปาริชาติ   สมุทรเสน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5906105021   นายพิชญุตม์   นุ้ยคง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5906105023   นางสาวพิมธุมาศ   ตันชุ่ม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5906105027   นายมงคล   เศวตตระกูลชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5906105028   นายเมธชนัน   นาอุ๋ย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5906105030   นายรณกร   ปุญญาพัฒน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5906105031   นายวชากร   อภินนท์ชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5906105035   นายศุภกร   ทองดอนเปรียง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5906105036   นายศุภณัฐ   กิวัฒนา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5906105041   นายสุรศักดิ์   เลาย้าง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5906105043   นายอนุสรณ์   คงคาอมรสุข : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
5906105048   นางสาวอาทิตยา   สุภาศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   29 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล