โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 27/07/2559 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 27/07/2559 เวลา 16:00
สถานที่จัด อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5706101402   นายภูวดล   ปลอดภัย : การจัดการ 12ชั่วโมง
5706101419   นายวรรธนะ   ครูขยัน : การจัดการ 12ชั่วโมง
5706101456   นายอภิชน   วงศ์คำลือ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5706102422   นางสาวภิญญาพัชญ์   เขียวอ้น : การตลาด 12ชั่วโมง
5706102424   นางสาวมณีรัตน์   คุ้มรอบ : การตลาด 12ชั่วโมง
5706102481   นางสาวอาภัสรา   สายศรี : การตลาด 12ชั่วโมง
5706103314   นายจงรัก   จุไร : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103328   นางสาวเฉลิมพร   ตามสัตย์ : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103336   นางสาวฐิตาภา   คณิตคณาธิการ : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103414   นายวรกฤษ   มาละดา : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103453   นางสาวสุทธิดา   ขุนศรีรอด : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103462   นางสาวสุพัตรา   สุขร่องช้าง : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103466   นางสาวสุรีย์พร   ซ่วนสี : บัญชี 12ชั่วโมง
5706103476   นายอภิลักษณ์   บุญสูง : บัญชี 12ชั่วโมง
5706104480   นางสาววรรณา   แซ่หย่าง : การเงิน 12ชั่วโมง
5706104481   นางสาววราภร   บุญปั๋น : การเงิน 12ชั่วโมง
5706104503   นางสาวสโรชา   พนมไพร : การเงิน 12ชั่วโมง
5706104514   นางสาวสุพิชชา   แซ่ลี้ : การเงิน 12ชั่วโมง
5706104516   นางสาวสุภาวดี   พรทิพย์ศิริกูล : การเงิน 12ชั่วโมง
5706105304   นายกษาปณ์   เหลืองใหม่เอี่ยม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5706105333   นางสาวณัฎฐ์นรี   กันทา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5706105375   นางสาวพรสุดา   ศรีประยงค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5806101036   นางสาวนิตยา   เชิงค้า : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101037   นางสาวนิภา   บุญทอง : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101340   นายเจริญ   แซ่ท้าว : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101368   นายทรินทร์   บำรุงชู : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101449   นางสาวมนัสชนก   ก้อนแก้ว : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806101456   นางสาวรัชนี   นายมอน : การจัดการ 12ชั่วโมง
5806102013   นางสาวฉัตรชนก   สุสิริโรจน์ : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102031   นายรัชชานนท์   แสนเสมอใจ : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102371   นายณัฐดนัย   ศรีประดับ : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102458   นายมนภรณ์   ปัญญาเหล็ก : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102490   นางสาวศิรินทิพย์   อุ่นคำ : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102511   นางสาวสิริยากร   ดอนชัย : การตลาด 12ชั่วโมง
5806102516   นางสาวสุชาพิชญ์   ปลุกใจ : การตลาด 12ชั่วโมง
5806103059   นางสาวประภา   จันทร์สุพรประภา : บัญชี 12ชั่วโมง
5806103122   นางสาวเสาวนิต   คำเร็ว : บัญชี 12ชั่วโมง
5806103444   นายรัฐนันท์   จินานุศิลปสาท : บัญชี 12ชั่วโมง
5806103483   นางสาวสุทธิกานต์   มาเอียด : บัญชี 12ชั่วโมง
5806103498   นางสาวอมรรัตน์   นวลกสิ : บัญชี 12ชั่วโมง
5806103509   นายอานุภาพ   ชัยพนัส : บัญชี 12ชั่วโมง
5806104329   นางสาวขนิษฐา   ประดิษฐบาทุกา : การเงิน 12ชั่วโมง
5806104335   นายจิรภัทร   สมฤทธิ์ : การเงิน 12ชั่วโมง
5806104410   นายบรรณวัชร   ธนบูรณีกุล : การเงิน 12ชั่วโมง
5806104450   นางสาวภาคินี   ใจบุญมา : การเงิน 12ชั่วโมง
5806104452   นางสาวภานุมาศ   สุนันต๊ะ : การเงิน 12ชั่วโมง
5806104504   นางสาวศิรินยา   ติ๊บงา : การเงิน 12ชั่วโมง
5806105053   นายสุรศักดิ์   ชัยชมภู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5806105054   นางสาวสุรีรัตน์   แรงคง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5806105303   นายกรวุฒิ   งามหยดย้อย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5806105307   นางสาวเก็จมุก   จันทร์ชมภู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5806105317   นายชยากร   พรตะโก : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5806105339   นางสาวธมลวรรณ   สมบุตร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาได้กำหนดให้มีการดำเนินด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสิงเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สิติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1400 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการเรียนการสอนมีทั้งหมด 5 สาขาดังนี้ สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาการเงิน และสาขาบัญชี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ประจำปี 2559 ได้รู้จักอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาตนเองเพื่อ และรับฟังคำแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดถึงซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งปีนี้คณะฯ ได้จัดให้นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 พบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยแยกเป็นห้องตามสาขา โดยใช้ห้อง ณ อาคาร 80 ปีแม่โจ้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล