งานอาสาพัฒนาก่อสร้างแท่นวางแท้งน้ำ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้มป่อย

วันที่เริ่มต้น 23/09/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 24/09/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้มป่อย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้มป่อย
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ได้ไปร่วมก่อสร้างแท่นวางแท้งน้้ำ ขนาด 1.6X3 เมตร ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้มป่อย อ. จองทอง จ.เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 15 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   13 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล