โครงการแม่โจ้ : แป๋งบ้านสร้างเมือง ประมงแม่โจ้แป๋งบ้าน ตอนปัญญาอาสารักษ์แม่งัด

วันที่เริ่มต้น 28/05/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/05/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด หมู่ที่ 9 บ้านแม่สายนาเลา ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
น้ำเพชร ประกอบศิลป์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ณภัทร แก่นสาร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องภาวะแล้งน้ำ ขาดน้ำในการทำการเกษตร อุปโภค-บริโภค ในการนี้จึงจำเป็นที่จะต้องใช้การบูรณาการให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนานักศึกษาได้ ดังนั้นคณะจึงได้เห็นสมควรดำเนินการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมพัฒนากิจกรรมผ่าน แม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง : ประมงแม่โจ้สร้างเมือง ตอน ปัญญาอาสา รักษ์แม่งัด มีพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยรูปแบบของกิจกรรมประกอบด้วยการเรียนรู้ ศึกษา องค์วามรู้หรือศาสตร์ต่างของชุมชน โดยการบูรณาการงานวิชาการการเรียนการสอน งานวิจัย และงานกิจกรรมนักศึกษาเข้าด้วยกัน การสร้างฝายเพื่อชะลอน้ำรักษาความชุมชื้น และเก็บน้ำสำรองเพื่อการเริ่มต้นของในลำห้วยแม่สายน้อย เป็นการแก้ปัญหาน้ำแห้งในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล หน่วยงานภาคีร่วมได้แก่ โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด สำนักงานประมงอำเภอพร้าว การบูรณาการการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษาเข้าด้วยกัน ในรายวิชามีนวิทยา รายวิชาสาหร่ายและแพลงก์ตอน และรายวิชาวิชานิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชาวบ้านบ้านแม่สายนาเลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   65 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ นายประเสริฐ ประสงค์ผล นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ นายนภัทร์ แก่นสาร์ นำนักศึกษาในวิชานิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ชมรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแม่โจ้ ชมรมนักมีนวิทยารุ่นใหม่แห่งแม่โจ้ ชมรมวิทยุสมัครเล่นแม่โจ้ กลุ่มนักศึกษาแม่โจ้นครสวรรค์ ภายใต้โครงการแม่โจ้ : แป๋งบ้านสร้างเมือง ประมงแม่โจ้แป๋งบ้าน ตอนปัญญาอาสา รักษ์แม่งัด (การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา สู่การแก้ปัญหาในพื้นที่จริง)ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอพร้าว (พี่เชาวลิต อินทร์ศรีทอง) ,ผู้ใหญ่บ้าน(นายอาทิตย์ ธนเกษมสันต์) ,ชาวบ้านหมู่ที่ 9 บ้านแม่สายนาเลา, อุทยานแห่งชาติศรีลานนา, โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด, ศูนย์พัฒนาชาวเขา เชียงใหม่ และ หน่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเกษตรพื้นที่สูง ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ จำนวน 42 ฝาย ณ หมู่ที่ 9 บ้านแม่สายนาเลา ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล