โครงการสิงห์ไพรอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 21/08/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 21/08/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ บ้านเหล่า ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ตามที่สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการสิงห์ไพรอาสาพัฒนาชุมชนประจำปี 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน สร้าางความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและคนในชุมชน และให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำเนินงานได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล