โครงการรับน้องสู่บ้านหลังที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 23/07/2559 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 28/07/2559 เวลา 22:00
สถานที่จัด หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 24
กองพัฒนานักศึกษา 24
อันธิกา นันทรัตพันธุ์
ทัศนีย์ ญาณะพันธ์
จิรนันท์ วรรณวิชิต
สุมาลี ปานสีสด
สุพรรณี สถา
เล็ก ยังศักดิ์
เครือวัลย์ บุญธรรม
สุพัตรา งามตา
ศศิธร แก้ววันดี
อำพร หนวดคำ
จันทร์เพ็ญ สะถา
เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว
ณภัทร ธิการ
ปัญญวัจน์ ชลวิชิต
เจษฎา ทรายกันคำ
จิราภรณ์ ทรายคำ
ฑรรณเกียรติ ธนันชัย
นิติกรณ์ อนุวัฒนวงค์
วัชระ จันทร์เรือง
สิงห์วัน ขยัน
ประสงค์ ขอดแก้ว
จตุรงค์ ศรีชัย
สุรินทร์ นันทะชมภู
วงศ์วรัณ เทพคำ
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1
หน่วยงานภายนอก 0
อันธิกา นันทรัตพันธุ์
ทัศนีย์ ญาณะพันธ์
จิรนันท์ วรรณวิชิต
สุมาลี ปานสีสด
สุพรรณี สถา
เล็ก ยังศักดิ์
เครือวัลย์ บุญธรรม
สุพัตรา งามตา
ศศิธร แก้ววันดี
อำพร หนวดคำ
จันทร์เพ็ญ สะถา
เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว
ณภัทร ธิการ
ปัญญวัจน์ ชลวิชิต
เจษฎา ทรายกันคำ
จิราภรณ์ ทรายคำ
จันทรา อุปนันท์
ฑรรณเกียรติ ธนันชัย
นิติกรณ์ อนุวัฒนวงค์
วัชระ จันทร์เรือง
สิงห์วัน ขยัน
ประสงค์ ขอดแก้ว
จตุรงค์ ศรีชัย
สุรินทร์ นันทะชมภู
วงศ์วรัณ เทพคำ
รวม 25

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5501123391   นายศุภณัฐ   ศรีบุญตระกูล : พลังงานทดแทน 48ชั่วโมง
5506101339   นายธงชัย   ทิพย์พนาพันธุ์ : การจัดการ 48ชั่วโมง
5601101346   นางสาวพรวิภา   ริมหนองเรือ : พืชไร่ 48ชั่วโมง
5601102474   หนึ่งฤทัย   โรมรัมย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 48ชั่วโมง
5601124332   นายวิทวัส   โยดี : เกษตรเคมี 48ชั่วโมง
5601125336   สุรศักดิ์   กำมะหยี่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 48ชั่วโมง
5604105335   นางสาวมธุรดา   กรัพนานนท์ : คณิตศาสตร์ 48ชั่วโมง
5605104314   นางสาวชนัญญา   งามศุภกร : การบริหารท้องถิ่น 48ชั่วโมง
5606101430   นางสาวอรัญญา   ทนุศาสน์ : การจัดการ 48ชั่วโมง
5606101445   นางสาวจุฬารัตน์   เรือนดวง : การจัดการ 48ชั่วโมง
5606105321   นายจิราวัฒน์   แสงลือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 48ชั่วโมง
5612101349   นางสาวปัทมาศ   นามไธสงค์ : เศรษฐศาสตร์ 48ชั่วโมง
5612106388   นางสาวอมรรัตน์   โพธิ์เอี้ยง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 48ชั่วโมง
5701102301   กนกวรรณ   ขันทะวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 48ชั่วโมง
5701102368   นางสาวนงนุช   จะลอ : พืชสวน (พืชผัก) 48ชั่วโมง
5701102398   นางสาวพรรณิภา   จักรบัวคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 48ชั่วโมง
5701102422   นายณัฐพงษ์   มลฑาทอง : พืชสวน (พืชผัก) 48ชั่วโมง
5701102469   นางสาวสุดาพร   จันทร์ฤทธิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 48ชั่วโมง
5701113317   นายประภาส   สมบูรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 48ชั่วโมง
5701125327   นางสาวพินิจตา   พรหมซาว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 48ชั่วโมง
5701125333   นางสาวกวิสรา   สีสังข์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 48ชั่วโมง
5703104326   สิทธิชัย   เตชะดิลก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 48ชั่วโมง
5704102340   นางสาวอาภัสรา   ศรีกุมภา : เทคโนโลยีชีวภาพ 48ชั่วโมง
5704104311   นัฐวัฒ   น่านอูบ : สถิติ 48ชั่วโมง
5704104329   นางสาวอภัสรา   คุณราช : สถิติ 48ชั่วโมง
5704105321   นางสาวปสุตา   สกุลพนารักษ์ : คณิตศาสตร์ 48ชั่วโมง
5705101308   นางสาวกันยา   สติภา : รัฐศาสตร์ 48ชั่วโมง
5705104314   นางสาวชลนิชา   จันทร์แป้น : การบริหารท้องถิ่น 48ชั่วโมง
5705104352   นายพงศธร   ใจดี : การบริหารท้องถิ่น 48ชั่วโมง
5705104388   นางสาวศิรินทร์   สุภาสอน : การบริหารท้องถิ่น 48ชั่วโมง
5706103307   นางสาวกฤษณา   ขัติวงศ์ : บัญชี 48ชั่วโมง
5706103329   นางสาวชนาภัทร   เธียรอุทก : บัญชี 48ชั่วโมง
5706103432   นางสาวศศิวิมล   นิ่มนวล : บัญชี 48ชั่วโมง
5706103437   นางสาวศิรินทิพย์   ยะแสง : บัญชี 48ชั่วโมง
5706103465   นางสาวสุมาลี   เมอแล : บัญชี 48ชั่วโมง
5706104511   นางสาวสุดารัตน์   มูลกิตติ : การเงิน 48ชั่วโมง
5709101365   นางสาวภัทราภรณ์   เกตุมรรค : พัฒนาการท่องเที่ยว 48ชั่วโมง
5712101379   นางสาวศศิวิมล   มาลา : เศรษฐศาสตร์ 48ชั่วโมง
5712102340   นางสาวธัญพิชชา   แสนหลวง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 48ชั่วโมง
5712106346   นางสาวนารีรัตน์   ปันทะราช : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 48ชั่วโมง
5712106357   นางสาวพรรณภุมรีย์   โอดเชย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 48ชั่วโมง
5712106368   นางสาวมาริกา   จะวะนะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 48ชั่วโมง
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 48ชั่วโมง
5714102309   นางสาวขนิษฐา   คนตรง : ภาษาอังกฤษ 48ชั่วโมง
5714102317   นางสาวณัฐนันท์   ศิริอดุลย์ : ภาษาอังกฤษ 48ชั่วโมง
5714102339   นางสาวปิยะดา   อินตาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 48ชั่วโมง
5715123319   นางสาวจิราภา   แสงเมล์ : พลังงานทดแทน 48ชั่วโมง
5715123383   นายวรุตม์   คำมูล : พลังงานทดแทน 48ชั่วโมง
5718102327   นายภาคภูมิ   ปรีชาถาวร : การสื่อสารดิจิทัล 48ชั่วโมง
5722101367   นางสาวเมลดา   นาน้ำเชี่ยว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 48ชั่วโมง
5722101387   นางสาวศศิริณ   วิวัฒนพงศ์พันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 48ชั่วโมง
5722101425   นางสาวอัญชลีพร   ชัยมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 48ชั่วโมง
5801101031   นายวรรณะ   สอม : พืชไร่ 48ชั่วโมง
5801101304   นางสาวกฤติยา   บุญจริง : พืชไร่ 48ชั่วโมง
5801101307   นางสาวกัลยกร   เรืองแจ่ม : พืชไร่ 48ชั่วโมง
5801101332   นางสาวนราภรณ์   ชาวเมือง : พืชไร่ 48ชั่วโมง
5801101352   นางสาววิไลวรรณ   โนมขุนทด : พืชไร่ 48ชั่วโมง
5801101357   นางสาวศิริลักษณ์   คำปา : พืชไร่ 48ชั่วโมง
5801102430   รัชนีกร   จบมะรุม : พืชสวน (พืชผัก) 48ชั่วโมง
5801102450   ศศิธร   สมุทรเขต : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 48ชั่วโมง
5801102472   สุนทรา   เป้รอด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 48ชั่วโมง
5801105336   นายธรรมโชติ   วุฒิกรกำเนิด : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 48ชั่วโมง
5801113329   มัณฑนา   มหาเกตุ : ปฐพีศาสตร์ 48ชั่วโมง
5801113331   รัตนา   จรัสชายชาญศรี : ปฐพีศาสตร์ 48ชั่วโมง
5801125336   พนิดา   มาคม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 48ชั่วโมง
5801125341   ภัทธโน   จันทศิลา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 48ชั่วโมง
5803101302   นายกฤษณพงศ์   ครูบา : วิศวกรรมเกษตร 48ชั่วโมง
5803101304   นายกัญฐญศ   ชัยอิ่นคำ : วิศวกรรมเกษตร 48ชั่วโมง
5803101333   นายพนธกร   เหลี่ยมเคลือบ : วิศวกรรมเกษตร 48ชั่วโมง
5803101337   นางสาวภัทรพร   ชื่นอรุณชัย : วิศวกรรมเกษตร 48ชั่วโมง
5803102344   นางสาววัชภรณ์   ขัติศรี : วิศวกรรมอาหาร 48ชั่วโมง
5804101323   นายฐิติพัฒน์   แสงเดือน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 48ชั่วโมง
5804101325   นายณัฐกิตติ์   งานรุ่งเรือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 48ชั่วโมง
5804101393   นายศิวกร   สิทธิรินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 48ชั่วโมง
5804101404   นายสุนทร   วรธนรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 48ชั่วโมง
5804102344   นางสาววลัยพร   พิมสาร : เทคโนโลยีชีวภาพ 48ชั่วโมง
5804102356   นางสาวสุพรรษา   แซ่ว้าง : เทคโนโลยีชีวภาพ 48ชั่วโมง
5804105310   นายณัฐพงศ์   คำดา : คณิตศาสตร์ 48ชั่วโมง
5804105312   นางสาวธมลวรรณ   ข่าซอ : คณิตศาสตร์ 48ชั่วโมง
5804105335   นางสาวรัตนา   เบียเช่อชา : คณิตศาสตร์ 48ชั่วโมง
5804105339   นางสาวศรัณญา   ชื่นชม : คณิตศาสตร์ 48ชั่วโมง
5804108323   พินทุสร   โต๊ะสิทธิ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 48ชั่วโมง
5805101324   นางสาวณัฐวรา   ลุกเซ็น : รัฐศาสตร์ 48ชั่วโมง
5805101366   นางสาวรุ่งนภา   สลับศรี : รัฐศาสตร์ 48ชั่วโมง
5805101390   นางสาวสิริพร   ศรีวิชัย : รัฐศาสตร์ 48ชั่วโมง
5805204335   มานะ   เมือกขุนทด : การบริหารท้องถิ่น 48ชั่วโมง
5806101400   เนตรธิดา   เฉลิมนรเศรษฐ์ : การจัดการ 48ชั่วโมง
5806102438   นางสาวพลอยไพลิน   วรรณกสิกรรม : การตลาด 48ชั่วโมง
5806102518   นางสาวสุภานันท์   จันทร์ปัญญา : การตลาด 48ชั่วโมง
5806103346   นางสาวชิดชนก   แซ่โค้ว : บัญชี 48ชั่วโมง
5806103355   นางสาวณัฐญา   กันต๊ะมา : บัญชี 48ชั่วโมง
5806103362   นางสาวดวงพร   ตั้งมั่นทวีทรัพย์ : บัญชี 48ชั่วโมง
5806103404   นางสาวปิยนุช   มานะดี : บัญชี 48ชั่วโมง
5806103409   นางสาวพรรณี   ชะทินทร : บัญชี 48ชั่วโมง
5806104321   นางสาวกิตติยา   วันร้อง : การเงิน 48ชั่วโมง
5806104374   นางสาวณัฐริกา   พิมพา : การเงิน 48ชั่วโมง
5806104413   นายบุญประเสริฐ   ปอนแก้ว : การเงิน 48ชั่วโมง
5806104469   นางสาวรุ่งทิพย์   ทรรศิกา : การเงิน 48ชั่วโมง
5806105382   นายวริทธิ์   งามสิริเรืองสกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 48ชั่วโมง
5806105388   ศิริมนัส   เเซ่ตั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 48ชั่วโมง
5810101414   นางสาวสายฝน   นันทวงศ์ : การประมง 48ชั่วโมง
5812102315   นางสาวจิราวรรณ   เกตุจำนงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 48ชั่วโมง
5812102343   นางสาวนรีกานต์   ฝั้นริยะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 48ชั่วโมง
5814102385   นางสาวมีนา   เมธสกุล : ภาษาอังกฤษ 48ชั่วโมง
5815123340   ทิพย์เทวี   มณีชื่น : พลังงานทดแทน 48ชั่วโมง
5818102323   นายตันติกร   ยิ้มพุดซา : การสื่อสารดิจิทัล 48ชั่วโมง
5818102378   นายเอนก   คำบุญชู : การสื่อสารดิจิทัล 48ชั่วโมง
5822101430   นายกฤษฎา   ภักดีสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 48ชั่วโมง
5822101431   นายเจษฎากร   วงค์จันสุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 48ชั่วโมง
คณะกรรมการหอพักนักศึกษารับลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 4,722 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 48  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 108 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   108 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล