โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 30/06/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5801101004   นายจตุรวัฒน์   ณ ลำพูน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101012   นายธนโชติ   นันทะชัย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101017   นายปรเมศร์   เจริญรัมย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101041   นางสาวสุจิตตรา   เพียงโธสง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101043   นางสาวสุปราณี   กุสะรัมย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801122004   นายกิตติพงค์   ชูยงค์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122008   นางสาวจันทร์ฉาย   สุรินทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122011   นายชาญชัย   ทองคำเขียว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122031   นางสาววลัยพร   ธิโนชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5805201302   นางสาวกัลยกร   ห่านตระกูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805201313   นางสาวชัญญานุช   วระรัตน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805201352   นายวิทวัส   ทับทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805204301   นางสาวกนกวรรณ   ต๋าคำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204342   นางสาวศิริยากร   ถนอมบุญ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5806101015   นางสาวชลธิชา   มูลกัน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101032   นางสาวธิดา   พรทิวามงคลชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101035   นางสาวนิตยา   คงเชย : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806102003   นางสาวกาญจนา   เสาว์ยงค์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102011   นายณัฐดนัย   ชัยอุดม : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102018   นางสาวปาริชาติ   สีเขียว : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102039   นายสิทธิโชค   อินยศ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806103032   นายณัฐวุฒิ   เครือคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103067   นางสาวพัชรา   ตื้อสัก : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103127   นางสาวอรณิชา   ขาวจันทร์ตา : บัญชี 6ชั่วโมง
5806105031   นายพงษ์พันธ์   ติปินโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105043   นางสาวศศินา   - : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105053   นายสุรศักดิ์   ชัยชมภู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105056   นางสาวอติพร   พลธนะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5809101028   ว่าที่ร้อยตรีนที   ศรีบุญเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5819101006   นางสาวชลลดา   มอยดี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5819101009   นายพิเชษฐ์   นามคำ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5822101018   นางสาวสุชานันท์   ร่มฟ้า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101022   นางสาวอรพรรณ   ผาดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822102009   นายพงศ์นัช   บรรหาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102011   นายพิเชษฐ์   กระแสโท : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822103001   นางสาวกนกชล   เพ็ญพาน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103017   นายวรนาถ   จารี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6001222044   นายศตพล   วิจิตรโสภา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีนโยบายให้จัดโครงการจัดหาหอพักเอกชนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้นักศึกษาใหม่หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน เข้าพักอาศัยเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยและสะดวกในการกำกับดูแลความเป็นอยู่ตลอดจนความประพฤติ ดังนั้นก่อนที่จะจัดให้นักศึกษาใหม่ดังกล่าวเข้าพักอาศัยในหอพักเอกชนจึงต้องเตรียมความพร้อม โดยจัดให้มีการอบรมแฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตและการประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมไม่กระทำผิดวินัยนักศึกษาหรือกฎหมายบ้านเมือง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 750 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   750 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล