โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่เริ่มต้น 30/06/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
พงษ์สันต์ สมบัติ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
สกุณา เชาวพ้อง สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
บุษบา โกมลมณี สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ธงเทพ แร่เพชร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นพกิจ แผ่พร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อนัติ แก้วยองผาง สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
สุเทพ นันทะชมภู สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5801101004   นายจตุรวัฒน์   ณ ลำพูน : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101012   นายธนโชติ   นันทะชัย : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101017   นายปรเมศร์   เจริญรัมย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101041   นางสาวสุจิตตรา   เพียงโธสง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801101043   นางสาวสุปราณี   กุสะรัมย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5801122004   นายกิตติพงค์   ชูยงค์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122008   นางสาวจันทร์ฉาย   สุรินทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122011   นายชาญชัย   ทองคำเขียว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801122031   นางสาววลัยพร   ธิโนชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5805201302   นางสาวกัลยกร   ห่านตระกูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805201313   นางสาวชัญญานุช   วระรัตน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805201352   นายวิทวัส   ทับทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5805204301   นางสาวกนกวรรณ   ต๋าคำ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5805204342   นางสาวศิริยากร   ถนอมบุญ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5806101015   นางสาวชลธิชา   มูลกัน : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101032   นางสาวธิดา   พรทิวามงคลชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806101035   นางสาวนิตยา   คงเชย : การจัดการ 6ชั่วโมง
5806102003   นางสาวกาญจนา   เสาว์ยงค์ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102011   นายณัฐดนัย   ชัยอุดม : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102018   นางสาวปาริชาติ   สีเขียว : การตลาด 6ชั่วโมง
5806102039   นายสิทธิโชค   อินยศ : การตลาด 6ชั่วโมง
5806103032   นายณัฐวุฒิ   เครือคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103067   นางสาวพัชรา   ตื้อสัก : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103127   นางสาวอรณิชา   ขาวจันทร์ตา : บัญชี 6ชั่วโมง
5806105031   นายพงษ์พันธ์   ติปินโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105043   นางสาวศศินา   - : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105053   นายสุรศักดิ์   ชัยชมภู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105056   นางสาวอติพร   พลธนะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5809101028   ว่าที่ร้อยตรีนที   ศรีบุญเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5819101006   นางสาวชลลดา   มอยดี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5819101009   นายพิเชษฐ์   นามคำ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
5822101018   นางสาวสุชานันท์   ร่มฟ้า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101022   นางสาวอรพรรณ   ผาดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822102009   นายพงศ์นัช   บรรหาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822102011   นายพิเชษฐ์   กระแสโท : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822103001   นางสาวกนกชล   เพ็ญพาน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822103017   นายวรนาถ   จารี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6001222044   นายศตพล   วิจิตรโสภา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีนโยบายให้จัดโครงการจัดหาหอพักเอกชนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้นักศึกษาใหม่หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน เข้าพักอาศัยเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยและสะดวกในการกำกับดูแลความเป็นอยู่ตลอดจนความประพฤติ ดังนั้นก่อนที่จะจัดให้นักศึกษาใหม่ดังกล่าวเข้าพักอาศัยในหอพักเอกชนจึงต้องเตรียมความพร้อม โดยจัดให้มีการอบรมแฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตและการประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมไม่กระทำผิดวินัยนักศึกษาหรือกฎหมายบ้านเมือง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 750 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   750 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล