โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 11/07/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/07/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ อาคารเทพ พงษ์พานิช วิทยาลัยบริหารศาสตร์ และ สถานปฎิบัติธรรมปลีกวิเวก อำเภอเวียงแหง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5605101350   นางสาวบุศรินทร์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5605101351   นางสาวปณิศา   คำสิงห์แก้ว : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5605101371   นางสาวภัทราภรณ์   ศรีลา : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5605204354   นายอนุชิต   ใจคำธรรม : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5705101304   นางสาวกฤติยา   โป๊วประยูร : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5705101305   นายกฤษฎา   ง้าวกาเขียว : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5705101314   นางสาวจารุ   วิกยานุเคราะห์ : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5705101321   นางสาวชลกานต์   นันต๊ะราช : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5705101333   นายทัศน์พล   วิไชยา : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5705101367   นางสาวพนิดา   พันธ์อุ่น : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5705101368   นางสาวพัฒน์นรี   จิกาวงค์ : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5705101381   นางสาววรัชยา   กรุดแก้ว : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5705101384   นายวัชระ   อินตะแก้ว : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5705101387   นางสาวศศิวิมล   แสงสว่าง : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5705101420   นางสาวอรระวี   จันทร์ศิลป์ : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5705104301   นายกนต์ธร   ส่วยนุ : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5705104319   นางสาวฐิติรัตน์   มีสีดี : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5705104337   นางสาวนภัสรา   พางาม : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5705104338   นางสาวนภาพรรณ   ออนเขียว : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5705104343   นางสาวนฤนาท   แก้วทันคำ : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5705104348   นางสาวปรัชญารัตน์   ธิดา : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5705104351   นางสาวปาริฉัตร   ตุ่นจี๋ : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5705104352   นายพงศธร   ใจดี : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5705104354   นายพชร   สุขประเสริฐ : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5705104362   นางสาวภาวิณี   มหาราช : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5705104364   นางสาวมุขสุดา   เมฆแสน : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5705104367   นางสาวรัชนี   ขันจันทร์ : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5705104369   นางสาวรัญชนา   อุ่นบุญ : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5705104371   นางสาวรุ่งทิวา   สุริคำ : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5705104389   นางสาวศิรินภา   สมใจ : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5705104390   นางสาวศิริลักษณ์   อินทวงค์ : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5705104415   นางสาวอินทุอร   ผาชลา : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5705201350   นายวัชรกิจ   ไชยวงค์ : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5705204360   นายเอกราช   จับคล้าย : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5805101307   นางสาวกิตติยา   เทือกต๊ะ : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5805101323   นางสาวณัฐวดี   สิทธิดุก : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5805101337   นางสาวธัญพร   ประจำแถว : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5805101342   นางสาวบรรจงวาด   ใจพุก : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5805101355   นางสาวภัทจิรา   หู้พูล : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5805101367   นางสาวรุ่งรัศมี   ปัญญาเมือง : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5805101404   นางสาวอรกัญญา   ทิพย์เกษร : รัฐศาสตร์ 50ชั่วโมง
5805204302   นางสาวกรกนก   ไชยวงศ์ : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5805204326   นายปฏิภาณ   วงศ์แปง : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
5805204353   นางสาวอักษรทิพย์   นามเจิง : การบริหารท้องถิ่น 50ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 50  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 95 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   95 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล