โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เริ่มต้น 13/06/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/07/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงแรมมาริษา รีสอร์ทแอนท์สปา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
ปัญญวัจน์ ชลวิชิต สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานหอพัก
อันธิกา นันทรัตพันธุ์ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา งานหอพัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่งานหอพัก กองกิจการนักศึกษา ได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาภายในหอพักเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับทำหน้าที่เป็นผู้นำและคอยช่วยเหลือดูแลนักศึกษาใหม่ที่พักอาศัยภายในหอพัก จำนวน 9 หอพัก ตลอดจนต้องคอยสอดส่อง ดูแลพฤติกรรมภายในหอพัก และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่นักศึกษาใหม่ ก่อนที่จะรายงานพฤติกรรมของนักศึกษาใหม่ให้เจ้าหน้าที่ประจำหอพักรับทราบ เพื่อรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาต่อไป จึงถือได้ว่าหน้าที่ของการเป็นคณะกรรมการหอพักต้องมีความรับผิดชอบและต้องมาความเสียสละสูง นอกจากนั้นคณะกรรมการหอพักยังต้องอยู่ร่วมกันกับนักศึกษาใหม่ เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ดังนั้นงานหอพักจึงประสบปัญหาการขาดแคลนนักศึกษาที่จะสมัครเข้ามาเป็นคณะกรรมการหอพักมาโดยตลอด
ดังนั้นหากจะให้คณะกรรมการหอพักนักศึกษาฯ ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ นั้น งานหอพัก กองกิจการนักศึกษา จึงต้องมีการสัมมนาฝึกอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการเป็นคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ตลอดจนการจัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของโครงการ ซึ่งสิ่งที่งานหอพักคาดว่าจะได้รับคือผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เกิดทักษะ จนสามารถนำมาปรับใช้เขียนเป็นแผนการทำงานของคณะกรรมการนักศึกษาภายในหอพักได้ ทั้งนี้ โดยทีมหอพักนักศึกษาใดที่ได้รับการลงคะแนนจากหอพักอื่นๆ ให้ชนะการวางแผนระบบการทำงานภายในหอพักในทุกด้าน ทางงานหอพัก ได้จัดให้มีรางวัลเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของทีมคณะกรรมการหอพักนักศึกษาตามลำดับ อีกทั้งทางงานหอพักจักนำแผนการทำงานดังกล่าวมาใช้ร่วมกันทุกหอพัก เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 9 อาคาร เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   99 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   65000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 62000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล