นักศึกษาจิตอาสา (ช่วยปฏิบัติงานการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหอพักเอกชน

วันที่เริ่มต้น 14/07/2559 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 14/07/2559 เวลา 16:30
สถานที่จัด อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 11
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 11

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5606101352   นายธีรโชติ   ถาวรวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5801101012   นายธนโชติ   นันทะชัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101041   นางสาวสุจิตตรา   เพียงโธสง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101043   นางสาวสุปราณี   กุสะรัมย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5805201302   นางสาวกัลยกร   ห่านตระกูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805201352   นายวิทวัส   ทับทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805204301   นางสาวกนกวรรณ   ต๋าคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204342   นางสาวศิริยากร   ถนอมบุญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5806102002   นายกันต์วริตทร์   นามสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102003   นางสาวกาญจนา   เสาว์ยงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102011   นายณัฐดนัย   ชัยอุดม : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102018   นางสาวปาริชาติ   สีเขียว : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102039   นายสิทธิโชค   อินยศ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806103032   นายณัฐวุฒิ   เครือคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806105031   นายพงษ์พันธ์   ติปินโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105043   นางสาวศศินา   - : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5809101028   ว่าที่ร้อยตรีนที   ศรีบุญเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5822101018   นางสาวสุชานันท์   ร่มฟ้า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101022   นางสาวอรพรรณ   ผาดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822102009   นายพงศ์นัช   บรรหาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5822102011   นายพิเชษฐ์   กระแสโท : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล