โครงการ "วันวิสาขบูชารำลึก"

วันที่เริ่มต้น 20/05/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/05/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธร่วมกันประกอบพิธีบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ชมรมเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดข้าวแท่นน้อย ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 66 คน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทำบุญตักบาตรและฟังธรรมที่วัด การพัฒนาวัด ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีจิตตั้งมั่น เพื่อชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 66 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   66 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล