โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร

วันที่เริ่มต้น 12/06/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 13/06/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
กอบลาภ อารีศรีสม คณะผลิตกรรมการเกษตร
อภิริยา นามวงศ์พรหม คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5701101313   นายเจษฎาศักดิ์   ปัญสุวรรณ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101319   นายณัฐวัฒน์   จันทาพูน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101356   นายวัชรพล   คำพลอย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101371   นางสาวสุจิตตรา   อาจนคร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701101378   นายอภิสิทธิ์   สมแสง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5701102322   นางสาวจินดามณี   ศรียา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102324   นางสาวจิราวรรณ   สาโดด : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102333   นางสาวชลิตา   นิ่มตลุง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701102348   นายณัฐพล   ศรีวิชัย : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102371   นายนัฐวัชร   ปินตา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102427   นางสาววรรณวราภรณ์   ชุ่มเชื้อ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102437   นางสาววิมลวรรณ   ไชยพิมพ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102438   นางสาววิรวรรณ   สิทธิศุภพงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102475   นางสาวสุพัตรา   สีมูล : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701102481   นางสาวหนึ่งฤทัย   ยะกุย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5701105311   นางสาวจันทรา   กมุทากรณ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105367   นางสาวพิมลรัตน์   มิ่งมณี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5701105371   นางสาวมาลิณี   ปันปา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5701126301   นางสาวกรัณฑรัตน์   พรมยศ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126304   นายจักรพงษ์   จางศิริกูล : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126309   นายธนวัฒน์   เรือนสิทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126311   นางสาวธัญรัตน์   เขื่อนวิชัย : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126315   นางสาวปริชาติ   แก้วศรีบุตร : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126316   นางสาวปรียภัสสร์   โพธิดก : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126317   นางสาวพิมมณัฐฐา   จาระณะ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126320   นายฟ้าคราม   เจริญสมบัติ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126321   นางสาวภาวิตา   ทรายมูลคำ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126322   นายภูมิมีศักดิ์   บุญเป็ง : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126325   นางสาวริศษา   อุฤทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126326   นายวุฒิชัย   จิตดิลกธรรม : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126327   นายศราวุฒิ   เป็งแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126329   นางสาวศิริวรรณ   บ้านสระ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5701126332   นายสุทธิชาติ   เครือต๊ะมา : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801101006   นายชนมกานต์   จำปามูล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101012   นายธนโชติ   นันทะชัย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101041   นางสาวสุจิตตรา   เพียงโธสง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101043   นางสาวสุปราณี   กุสะรัมย์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101044   นายสุรกานต์   เปี่ยมบริบูรณ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101048   นางสาวอริสรา   ขำอ่อน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101375   นางสาวอาทิตยา   ศรีลาฉิม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801101376   นางสาวอารีรัตน์   บัวดอก : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5801102323   นางสาวจารุศิริ   ศรีบัว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102330   นายเจนณรงค์   วงแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102358   นายธนวัฒน์   สมัญญา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102364   นางสาวธัญลักษณ์   ยศน้อย : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102435   นางสาวรุ้งตะวัน   คงหอม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102437   นางสาววรัญญา   วระพันธุ์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5801102474   นายสุภชัย   สุรณาภรณ์ชัย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102476   นางสาวสุมินท์ตรา   บำรุงศิลป์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5801102478   นางสาวสุริวิภา   ศิริบุญ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801102479   นางสาวสุรีรัตน์   ประจำเรือ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5801105307   นายกำธรพล   ปงเทพ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105309   นายกิตติพงษ์   วงค์หาญ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105317   นายเจริญ   ทองคันชั่ง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105318   นายเจษฎา   สุริยา : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
5801105319   นายฉกาจกฤษ   เขจร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105328   นายณัฐพงษ์   กันธิยะเทพ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105330   นายณัฐศักดิ์   ชนะพาล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105340   นายธีรทัพพ์   เรืองเทศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105345   นางสาวนฤมล   สุคำภา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105350   นายปฏิภาณ   แก้ววิชิต : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105351   นายปฐพี   ใจอินต๊ะ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105364   นางสาวมลฑกาญจน์   สีกาวี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105367   นางสาววนิดา   มีดี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105368   นายวรกานต์   เอิกเกริก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105369   นายวรวุฒิ   คำแปงตัน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105370   นางสาววรัชยา   อินทร์จุ้ย : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105371   นางสาววราภรณ์   ทาวะรมย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105375   นางสาวเวธกา   หมื่นมะโน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105394   นายอนุรักษ์   สร้อยแสง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105395   นายอนุวัช   ใจยอง : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
5801105405   นางสาวอาแผะ   คะหละ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5801122001   นางสาวกมลทิพย์   กันเขี่ย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122002   นายกฤตนู   ฝีปากเพราะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122004   นายกิตติพงค์   ชูยงค์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122005   นายเกษมศักดิ์   สุขแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122006   นายคุณากร   เกรียท่าทราย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122007   นายจณัฐชวิน   สดีวงษ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122008   นางสาวจันทร์ฉาย   สุรินทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122011   นายชาญชัย   ทองคำเขียว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122012   นางสาวชาลิณี   อารมณ์พุทธคุณ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122013   นายชิติสรรค์   บุณทรัพย์พัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122014   นายณัฐพร   จันทร์พร่ำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122015   นายณัฐพล   ภีระจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122018   นางสาวนิตยา   อุดทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122019   นางสาวนีรนุช   ทับทะมาตย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122020   ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะนุช   มีบุญ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122021   นางสาวพิมลวัลย์   สถิตวัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122022   นายภัทราวุธ   ปัญญาเพิ่ม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122023   นายยรรยงค์   ขำสมอ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122024   นางสาวยุวดี   ยงสุทธิวรรณ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122025   นายรุ่งโรจน์   ไชยวงค์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122026   นางสาวรุ่งลาวัลย์   พันธ์นิล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122027   นายวชิรวิทย์   ขุนธรรม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122028   นายวรเชษฐ   ภูมิพนา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122029   นายวรพจน์   กันโพธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122030   นายวรพล   สร้อยสน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122031   นางสาววลัยพร   ธิโนชัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122032   นายวิชา   ภูเวียง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122033   นางสาววิลาสินี   ใสสอาด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122034   นายศรายุทธ   รัตนชัยประสิทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122035   นางสาวศิริจรรยา   วงศ์ธนเศรษฐ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122036   นางสาวสมฤทัย   เหนือกอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122038   นายสุทธิพงษ์   ตระกูลเสาวภาพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122039   นางสาวสุภัสสร   ศรีพลลา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122040   นายแสตมป์   ทองรงค์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122041   นายอตินันท์   ห้าหยัง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122042   นายอนุวัตร์   ถาวร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122043   นายอภิชาติ   อักษรศักดิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122044   นายอภิวัฒน์   อักษรศักดิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122045   นางสาวอัมผกา   เสือชิด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122046   นางสาวอาทิตยา   จันทร์แก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801122047   นางสาวเอมอร   บุญเรือง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5801126301   นายก้องเกียรติ   แก่นแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126302   นางสาวกาญจนาพร   ทองสุข : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126303   นางสาวกุลสตรี   มีเกษ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126304   นายขจรศักดิ์   ณ ลำพูน : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126305   นายคริษฐ์   พรหโมบล : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126306   นางสาวจิณห์วรา   กันหมุด : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126307   นางสาวจินทภา   อ่วมอ่ำ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126308   นางสาวฉัตรสุดา   จันทร์ปิง : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126309   นางสาวชญานี   อุนจะนำ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126311   นายชลกร   สันนิถา : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126312   นางสาวชลธิชา   ฉิมอ้อย : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126313   นางสาวณัชชา   โยธาพยัพ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126314   นางสาวณัฏฐริยา   ทรัพย์สมบูรณ์ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126315   นางสาวณัฐมน   ปัญญาเสริฐ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126319   นางสาวปวีณา   คำภูษา : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126321   นางสาวปิยวรรณ   พันโสดา : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126324   นางสาวพัชรพร   กลิ่นแย้ม : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126327   นางสาวภรณีนิภา   โมมีเพชร : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126330   นางสาวยลรวี   ละออสุวรรณ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126331   นางสาวรัฐติยา   คุ้มกันนาน : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126332   นางสาววราพรรณ   ปันติ๊บ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126333   นางสาวศรัญย่า   เพ็ชรล้อมทอง : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126337   นางสาวสิริกาญจน์   ดีนา : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126340   นางสาวอรยา   มะโดด : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126341   นางสาวอัจฉริยา   ทองเจียม : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
5801126342   นางสาวอาภาภรณ์   แก่นปัดชา : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   600 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล