โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง ม.แม่โจ้ กับ โรงเรียนในกองทุนการศึกษานอกโรงเรียน

วันที่เริ่มต้น 01/07/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/07/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
กอบลาภ อารีศรีสม คณะผลิตกรรมการเกษตร
อภิริยา นามวงศ์พรหม คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5601101310   นายจำนงค์   สิงขรวิภา : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5601101315   นายชินดนัย   วงษ์ปา : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5601101323   นายเดชา   คำมะปะนา : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5601101350   นายพัฒนาการ   พยัคโฆ : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5601101361   นายวรสินธุ์   เชื้อกามุด : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5601101386   นายอนุชา   ดรลาดพันธุ์ : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5601102404   นางสาวพรไพลิน   จันทิหล้า : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 40ชั่วโมง
5601102496   นายกฤษฎา   ตานัน : พืชสวน (ไม้ผล) 40ชั่วโมง
5601126309   นางสาวธรียา   แสงเพ็ชร : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5606103435   นางสาวอนุสรา   สวยฉลาด : บัญชี 40ชั่วโมง
5701101313   นายเจษฎาศักดิ์   ปัญสุวรรณ : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5701101320   นายณัฐวุฒิ   นิสสัย : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5701101356   นายวัชรพล   คำพลอย : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5701102353   นางสาวทักษพร   มาลาฟู : พืชสวน (ไม้ผล) 40ชั่วโมง
5701102454   นายสงกรานต์   ชัยชนะ : พืชสวน (ไม้ผล) 40ชั่วโมง
5701105350   นางสาวนิภาพร   ขำฉา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 40ชั่วโมง
5701105368   นางสาวเฟื่องฟ้า   คำสุกใส : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 40ชั่วโมง
5701105369   นางสาวมณีรัตน์   สุขจันทร์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 40ชั่วโมง
5701105371   นางสาวมาลิณี   ปันปา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 40ชั่วโมง
5701105385   นางสาวสมหญิง   ปานทองคำ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 40ชั่วโมง
5701126325   นางสาวริศษา   อุฤทธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5701126326   นายวุฒิชัย   จิตดิลกธรรม : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5801101380   นางสาวสุภาดา   ระหาญสิม : พืชไร่ 40ชั่วโมง
5801102358   นายธนวัฒน์   สมัญญา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 40ชั่วโมง
5801102364   นางสาวธัญลักษณ์   ยศน้อย : พืชสวน (ไม้ผล) 40ชั่วโมง
5801102478   นางสาวสุริวิภา   ศิริบุญ : พืชสวน (ไม้ผล) 40ชั่วโมง
5801105340   นายธีรทัพพ์   เรืองเทศ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 40ชั่วโมง
5801105341   นายธีรวัฒน์   บัวเพ็ชร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 40ชั่วโมง
5801105368   นายวรกานต์   เอิกเกริก : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 40ชั่วโมง
5801105369   นายวรวุฒิ   คำแปงตัน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 40ชั่วโมง
5801105372   นางสาววารีรัตน์   มีสุขสกุล : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 40ชั่วโมง
5801105405   นางสาวอาแผะ   คะหละ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 40ชั่วโมง
5801113356   นางสาวกชกร   บุญมี : ปฐพีศาสตร์ 40ชั่วโมง
5801124319   นางสาวบุษยา   ลาสิงห์ : เกษตรเคมี 40ชั่วโมง
5801124334   นางสาวเมขลา   คณานันท์ : เกษตรเคมี 40ชั่วโมง
5801125309   นางสาวจีราวดี   คำศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5801125325   นางสาวทานตะวัน   ภิรักษา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5801125371   นางสาวอรจิรา   แถวนาม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5801125375   นางสาวอังคณา   จำปาวัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5801125379   นางสาวอู๊   นายต๊ะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 40ชั่วโมง
5801126310   นางสาวชญาภรณ์   จันทร์ต้น : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5801126314   นางสาวณัฏฐริยา   ทรัพย์สมบูรณ์ : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5801126327   นางสาวภรณีนิภา   โมมีเพชร : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5801126330   นางสาวยลรวี   ละออสุวรรณ : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5801126333   นางสาวศรัญย่า   เพ็ชรล้อมทอง : วิทยาการสมุนไพร 40ชั่วโมง
5804105348   นางสาวพัชรีภรณ์   เขื่อนอ้น : คณิตศาสตร์ 40ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 54  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล