มหกรรมมวยโลกการกุศล รวมพลคนแม่โจ้ ศึกกำปั้นสะท้านโลก

วันที่เริ่มต้น 10/06/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/06/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5801102330   เจนณรงค์   วงแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5801102345   ณัฐดนัย   ทองชาติ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5801102347   ณัฐพงษ์   พืชพันธุ์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102354   ดรุณี   วงค์ตา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5801102358   ธนวัฒน์   สมัญญา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5801102361   ธนายุทธ   ปัญจะภักดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5801102393   พรพินิต   ตันตุ้ย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5801102407   พีรวิชญ์   สมเดช : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5801102416   มงคล   ครรไลรักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5801102429   รัชนี   ชื่นสุพรชัย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102430   รัชนีกร   จบมะรุม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102431   รัตติยากร   งานดี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102451   ศิริธร   อินทร์บัว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5801102453   ศิริลักษณ์   เอ้กระโทก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5801102463   สหรัฐ   จูเทศ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5801102473   สุนทรีย์   เป๊อะปันสุข : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102479   สุรีรัตน์   ประจำเรือ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5801102481   แสงอรุณ   ศรีเมืองแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล