สานใยรักจากพี่สู่น้อง

วันที่เริ่มต้น 24/05/2559 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 24/05/2559 เวลา 12:00
สถานที่จัด บ้านเด็กกำพร้า อากาเป้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นักศึกษา สาขาการตลาด เทียบเข้าเรียน 4 ปี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสานใยรักจากพี่สู่น้อง โดยรายละเอียดการจััดกิจกรรมนักศึกษาได้เข้าไปมอบอาหารสำหรับเด็ก และกิจกรรมนันทนาการมอบความสุขให้กับเด็กๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   14 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
เด็กๆบ้านเด็กกำพร้าอากาเป้ มีความสุขจากกิจกรรมนัทนาการและอาหารที่ได้รับ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล