โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ (คณะวิทยาศาสตร์)

วันที่เริ่มต้น 10/02/2559 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 11/02/2559 เวลา 16:00
สถานที่จัด คณะวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิทยาศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5604101308   นายจักรกฤษณ์   แสงหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5604101334   นายธีรวัฒน์   สามเคี้ยม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5604101381   นายศรายุทธ   คำเขียว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5604102362   นางสาวอักษิพร   โพธิ์เงิน : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5604104312   นางสาวนินนา   นพศรี : สถิติ 15ชั่วโมง
5604105311   นางสาวจอมขวัญ   ภิญโญภาพ : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5604105317   นางสาวณัฐสุดา   ยกชู : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5604106325   นายพงศ์พีระ   คุณดิลกบริรักษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5604106330   นายรชต   อิทธิวรานันท์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704101301   นางสาวกนกวรรณ   ชมภูเทพา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101302   นางสาวกรรณิการ์   พรมกาศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101309   นายกิตติพงษ์   จ่าก่าซื้อ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101314   นายเกียรติศักดิ์   อาจปักษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101317   นายจักรกฤษณ์   อินต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101321   นายฉัตรชัย   ปิงบุญทา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101322   นายชลมารค   สอนอินต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101326   นายณธพฬ   ทองรวย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101327   นายณรงค์ศักดิ์   โยตมาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101328   นายณัชพล   มานะชัยชนะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101330   นายณัฐพงศ์   คุ้มแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101331   นายณัฐพงศ์   เป็นเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101340   นายธนกฤต   วิเวก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101341   นางสาวธนพร   ทองดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101344   นางสาวธีมาพร   สอนอินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101346   นายนริศร   มาขอด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101349   นายนิติรัตน์   ทับลอย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101350   นายนิมิต   โควินท์ทวีวัฒน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101351   นายประภวิษณุ์   แก้วมาเรือน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101354   นายพงศกรณ์   ประชุมชน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101355   นางสาวพรทิพย์   ปัญญายวง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101359   นางสาวพรริกา   ปัญญายวง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101361   นายไพรัชต์   ระงับ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101364   นางสาวภัทราภา   จี้หอม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101366   นายมนตรี   อินกองงาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101368   นางสาวเยาวเรศ   ก้อนทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101369   นายโยนาธาน   เครือมุกธิเบศร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101373   นายรุจิกร   สุวรรณเนตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101380   นางสาวศศินา   โชคศิริมงคลชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101383   นายศุภโชค   มหาพรหม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101384   นายศุภวิชญ์   สุนทร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101390   นางสาวสิริลักษณ์   สาวิยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101393   นางสาวปนิตา   สุเวชวัฒนกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101395   นางสาวสุทธิดา   ปัททุม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101401   นายอนุพงศ์   ศันสนะพิทุร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101404   นายอมรเทพ   อ่อนตาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704101409   นางสาวออมสิน   หลีกดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5704102302   นายจรัสรวี   จิตอนุกูล : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102303   นางสาวจันทกานต์   อินจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102304   นางสาวจิระภรณ์   นนท์พละ : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102305   นางสาวจิราพร   ทองเกษม : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102307   นางสาวชลิตา   ใจสุขเสริญ : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102308   นางสาวณิชาภัทร   พูลเส็ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102309   นายธัญ   ขุนแม่รวมสุขใจ : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102310   นางสาวน้ำฝน   อุตตมะ : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102311   นางสาวปาริฉัตร   จันต๊ะวิชัย : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102312   นางสาวเปรมฤทัย   ผ่านสอาด : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102313   นางสาวพรนภา   โตโสภณ : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102314   นางสาวพรสุดา   ศิริ : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102315   นางสาวพิมลนาฏ   สิงหนุกุลกิจ : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102316   นางสาวเพ็ญนภา   ตาคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102317   นางสาวเพ็ญพิชชา   ดาระสวัสดิ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102318   นางสาวเพ็ญศิริ   ยืนยงคีรีมาศ : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102319   นางสาวภคินี   วีระชาติ : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102320   นางสาวภัทราภรณ์   ทองยอด : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102321   นางสาวยุพารัตน์   ไผ่บง : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102322   นางสาวโยธกา   ปานโต : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102324   นางสาวเริงฤดี   วังธรรมกร : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102326   นางสาวฤทัยมาศ   วงค์ปันติ : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102327   นางสาววันทนา   จันต๊ะก๋อง : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102328   นางสาวศิรินภา   สุขพลอย : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102329   นางสาวศิริพร   วงค์เทพ : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102331   นายศิวัช   ธีระศักดิ์คชา : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102332   นางสาวสตรีรัตน์   โสมภีร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102333   นางสาวสุดารัตน์   โชติวัชระกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704102338   นางสาวอังค์วิรา   ราชวงค์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5704103319   นายภัทรพล   กันทะวงค์ : เคมี 15ชั่วโมง
5704104303   นางสาวกิ่งกาญจน์   ไหวเสทือน : สถิติ 15ชั่วโมง
5704104304   นางสาวกุฎาภา   สุภารี : สถิติ 15ชั่วโมง
5704104305   นางสาวคเณศ์พร   เจริญกุล : สถิติ 15ชั่วโมง
5704104306   นางสาวจิราภรณ์   พึ่งตาล : สถิติ 15ชั่วโมง
5704104307   นางสาวณัฐธิดา   ลิขิตผู้เจริญ : สถิติ 15ชั่วโมง
5704104309   นายไตรภพ   หลักมั่น : สถิติ 15ชั่วโมง
5704104310   นางสาวธัญลักษณ์   ทิพยะมลฑล : สถิติ 15ชั่วโมง
5704104312   นางสาวนัทธิดา   แก้วสม : สถิติ 15ชั่วโมง
5704104313   นายนันทวัฒน์   เฉยฉิว : สถิติ 15ชั่วโมง
5704104314   นางสาวนัยนา   สีทั่วนอก : สถิติ 15ชั่วโมง
5704104317   นางสาวปริชาติ   คีรีราษฎร์ตระกูล : สถิติ 15ชั่วโมง
5704104321   นางสาวลลิตา   อุตตโม : สถิติ 15ชั่วโมง
5704104322   นางสาววรรณา   จีนสอน : สถิติ 15ชั่วโมง
5704104324   นางสาวศิริวรรณ์   ศิริบุญคุณ : สถิติ 15ชั่วโมง
5704104325   นายศุรกานต์   คำซอน : สถิติ 15ชั่วโมง
5704104326   นายสิทธิชัย   มิหายศ : สถิติ 15ชั่วโมง
5704104327   นางสาวสิรินดา   ชมภูเทพ : สถิติ 15ชั่วโมง
5704104328   นางสาวสุดารัตน์   อิ่มเกษม : สถิติ 15ชั่วโมง
5704104329   นางสาวอภัสรา   คุณราช : สถิติ 15ชั่วโมง
5704104330   นางสาวอรอนงค์   ฉิมฉาย : สถิติ 15ชั่วโมง
5704105301   นางสาวกมลรัตน์   กลิ่นขจร : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105303   นางสาวกฤติญาภรณ์   พุทธกาล : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105304   นางสาวกฤติยา   ธนะศรีมา : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105305   นางสาวกัญญ์กุลณัช   อานุภาพ : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105306   นางสาวกาญจนา   วรรณภิละ : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105307   นางสาวขวัญใจ   สิริเนติทิพย์กุล : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105308   นางสาวจิราพร   ธรรมยะ : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105309   นางสาวฉัตรสาภรณ์   นนตาพา : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105310   นางสาวชุติมณฑน์   อนันต์ชัยลิขิต : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105313   นางสาวณัฐธิดา   มะอนันต์ : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105314   นางสาวถิรนันท์   เกตุทะจักร์ : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105315   นางสาวทักษพร   ศิริรัตน์ : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105316   นายธนพนธ์   ศรีพิทักษ์ : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105317   นางสาวนภาพร   ธรรมชัย : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105318   นางสาวนริศรา   เขื่อนควบ : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105319   นางสาวนฤมล   ขัติแสง : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105320   นางสาวนีรภา   ชมพูคีรี : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105321   นางสาวปสุตา   สกุลพนารักษ์ : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105322   นางสาวปาณิสรา   กงจีน : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105323   นางสาวพัชรัตน์   เมืองมีศรี : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105324   นางสาวพิมพิกา   กุณาผัน : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105326   นางสาวแพรวนภา   สีลาเม : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105327   นายรังสิมันตุ์   ไชยสาร : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105328   นางสาวรุ้งลาวัลย์   ภูเขา : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105329   นางสาวรุจยา   ศรีพรม : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105332   นางสาววรวีร์   วงษ์คำจันทร์ : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105334   นางสาวศครินดา   ทองนนท์ : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105336   นางสาวสายฝน   นุนพนัสสัก : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105338   นางสาวสุทธิดา   เนียมครุธ : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105339   นางสาวสุธิตา   เจิมจุล : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704105340   นางสาวสุภาวดี   หว่างหยวก : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704106301   นางสาวกชกร   อินทะรังษี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106304   นายกิตติคุณ   ชมชื่น : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106306   นายจิรวัฒน์   ถาแม่วาง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106308   นายจิรายุ   แสนฤทธิ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106309   นายเจษฎา   นิลรัตน์คำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106310   นายชวนัตถ์   ถิ่นทิพย์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106311   นางสาวณัฐวดี   เทียนเลาแสน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106312   นายณัฐวุฒิ   สุดาแก้ว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106313   นายทรงพล   พิมพ์สาร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106314   นายธนบูรณ์   สมสวย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106315   นายธนสาร   นิลกลั่น : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106316   นางสาวธนานันท์   ทิพนี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106317   นางสาวธนาภรณ์   รัตนบุรี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106319   นายนิวัฒน์   ทิพย์บุญชู : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106320   นายนิเวศน์   ทิพย์บุญชู : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106321   นายบวรรัตน์   พลหาญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106323   นางสาวปิยนัช   หาญสกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106328   นางสาวภัควรินทร์   มงคลอัศวพงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106329   นางสาวภัทริชา   เวชกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106330   นางสาวภาวิณีย์   น้อยอ้าย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106333   นายวรเมธ   ภูพันใบ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106335   นายวิวัฒน์   หะตั๋ง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106337   นายศราวุฒิ   แสนคำดี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106338   นายศิริวัฒน์   คำภิระวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106341   นางสาวสิริรัญญา   บุญมาก : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106342   นางสาวสุนิชา   ดงน้อย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704106344   นายอานนท์   ใจรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5704107301   นางสาวกาญจนา   จันดี : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704107302   นางสาวเกวรีย์   พงษ์ดง : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704107303   นางสาวเกศกนก   พินดี : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704107305   นางสาวชลธิชา   ชะรุงรัมย์ : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704107306   นายชินวัตร   จันทร์ประเสริฐ : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704107307   นางสาวชุติกาญจน์   คำสุข : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704107311   นางสาวทัศนีย์วรรณ   อยู่สุข : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704107314   นางสาวพิชาวรรณ   เนมี : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704107316   นางสาวรณภร   เนียมครุธ : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704107317   นางสาวรัชนก   บุญทอง : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704107320   นางสาวลักษณา   ช่างเหล็ก : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704107321   นายศิรัณย์   บูรณวัฒนกูล : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704107322   นางสาวสหัชรัตน์   สุขธัมรงค์ : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704107323   นางสาวสิรามณี   คลังสามผง : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704107324   นางสาวสิริพร   รับมา : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704107326   นายอดุลยวิทย์   โพธิ์เงิน : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704107327   นายอรรถพล   ใจบ่อแป้น : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704107328   นางสาวอัมพวา   กัลยาณชล : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704107329   นางสาวอาภัสรา   โหรสกุล : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5704107330   นายอาสา   สินผดุง : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5804101301   นายกมลนัทธ์   ไชยนา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5804101339   นายธีรติ   กิ่งจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5804101345   นายนพเก้า   ดอนปินภิรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5804101350   นายนิธิพงศ์   พรมคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5804101352   นายนิธิวัฒน์   จิตร์น้อย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5804101363   นายปุณยวีร์   โปร่งใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15ชั่วโมง
5804102359   นางสาวหทัยรัตน์   แสนหลวง : เทคโนโลยีชีวภาพ 15ชั่วโมง
5804103320   นางสาวธารวิมล   ประทุมทา : เคมี 15ชั่วโมง
5804103323   นางสาวแนนฑิฌา   นันต๊ะเสน : เคมี 15ชั่วโมง
5804103326   นางสาวปริญดา   สุจริต : เคมี 15ชั่วโมง
5804105306   นายจักรพันธ์   คำอ้าย : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5804105311   นางสาวตรีนุช   ศรีนวล : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5804105333   นายยุทธนา   นงนุช : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5804105340   นางสาวศรุตา   เล็กขำ : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5804105345   นายสุเมธ   แหยมนาค : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
5804106307   นางสาวจีราวรรณ   สังขไพวรรณ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5804106337   นางสาวยลดา   นางแย้ม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5804106358   นางสาวอรญา   ยะถา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5804107329   นายภูริณัฐ   ธีระกานตภิรัตน์ : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5804107340   นางสาวอรนิสา   เมล์ทาง : วัสดุศาสตร์ 15ชั่วโมง
5804108303   นางสาวกานต์ธิดา   ถินยม : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 15ชั่วโมง
5804108305   นางสาวแคทรียา   อุตเสน : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 15ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล