กิจกรรมงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 4

วันที่เริ่มต้น 28/02/2559 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 28/02/2559 เวลา 23:00
สถานที่จัด ลานแอ่วตะวา โครงการนิ่มซิตี้เดลี่ ก่อนถึงสี่แยกแอร์พอร์ต เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5304101373   นายภาสกร   อินทสิทธิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11ชั่วโมง
5503103348   นายศราวุฒิ   วงพรมสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 11ชั่วโมง
5606101436   นายเอกบดินทร์   อุปนันท์ : การจัดการ 11ชั่วโมง
5606102400   นายศุภณัฐ   คำโล : การตลาด 11ชั่วโมง
5612106342   นายปฏิภาน   นีวันกูล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 11ชั่วโมง
5704104323   นางสาววรางคนา   มหาใจ : สถิติ 11ชั่วโมง
5706101312   นายเกตุกำพล   เกตุสุวรรณ : การจัดการ 11ชั่วโมง
5706102450   นางสาวศิริลักษณ์   ยะสาคร : การตลาด 11ชั่วโมง
5706103419   นายวสันต์   ครองมี : บัญชี 11ชั่วโมง
5722101362   นายภาสกร   สุทธนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 11ชั่วโมง
คณะทำงานงานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 4 ในการดำเนินงานกิจกรรมบนเวที พิธีเปิด การแสดง และกำกับดูแลประสานงานบนเวที รวมถึงภาพรวมของการดำเนินงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 11  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 11 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   11 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล