กิจกรรม Flash Mob ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันที่เริ่มต้น 21/02/2559 เวลา 10:00 วันที่สิ้นสุด 21/02/2559 เวลา 21:00
สถานที่จัด ถนนคนเดินเชียงใหม่ (หน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ณัฒพล ศรีบุญเที่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5304101373   นายภาสกร   อินทสิทธิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11ชั่วโมง
5503103329   นายปราโมทย์   กิจนิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11ชั่วโมง
5503103348   นายศราวุฒิ   วงพรมสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 11ชั่วโมง
5510101426   นายอภินันท์   ผ่อล้วน : การประมง 11ชั่วโมง
5522101338   นางสาวธีรดา   จิตรประสาร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 11ชั่วโมง
5605104325   นายณัฐพล   เขียวดง : การบริหารท้องถิ่น 11ชั่วโมง
5606101436   นายเอกบดินทร์   อุปนันท์ : การจัดการ 11ชั่วโมง
5606102400   นายศุภณัฐ   คำโล : การตลาด 11ชั่วโมง
5612106342   นายปฏิภาน   นีวันกูล : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 11ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
5706101312   นายเกตุกำพล   เกตุสุวรรณ : การจัดการ 11ชั่วโมง
Flash Mob ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 11  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   112 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล