โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ (11 สถาบัน) ครั้งที่ 6

วันที่เริ่มต้น 21/03/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/05/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามกีฬา 700 ปี สนามกีฬาอินทนิล สนามกีฬานอร์ทเชียงใหม่ สนามกีฬามหาวิทยาลัยพายัพ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ผู้รับผิดชอบหลัก
วีระพล ทองมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นิตยา ดวงบาล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
เกรียงศักดิ์ วันกูล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
อนงค์ ธรรมคุณากร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
สุกิจ ติดชัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานบริการวิชาการ งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มีการประชุมเครือข่ายอธิการบดีของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 3 ชนิด กีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล (ชาย) กีฬาวอลเลย์บอล (หญิง) กีฬาเปตอง และมีการประกวดกองเชียร์และเชียร์รีดเดอร์ ทั้ง 11 สถาบัน ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ชื่อว่า กีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 "6 th University Sports Tournament of Chiang Mai (USTCM) ประจำปีการศึกษา 2558" ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มีจุดประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬา และนักศึกษาที่เข้าร่วมการเชียร์ ได้แสดงความสามารถทักษะทางด้านกีฬา แสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างสถาบัน และสร้างบรรยากาศการแข่งขัน อีกทั้งเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเพื่อให้กีฬาเป็นกิจกรรมสัมพันธ์ให้นักศึกษาเก่า และนักศึกษาใหม่ และบุคลากร ของแต่ละสถาบันมีกิจกรรมร่วมกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 130 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. กีฬาฟุตบอลชาย ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
2. กีฬาวอลเลย์บอลหญิง ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท
3. กองเชียงร์ของมหาวิทยาลัย ได้รับถ้วยรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท
4. กีฬาเปตอง (กีฬาสาธิต)
ประเภท ทีมหญิง 3 คน ได้รับถ้วยรางวัลอันดับที่ 2
ประเภท คู่หญิง ได้รับถ้วยรางวัลอันดับที่ 3
ประเภท ทีมชาย ได้รับถ้วยรางวัลอันดับที่ 3
ประเภท ทีมผสมบุคลากร ได้รับถ้วยรางวัลอันดับที่ 3
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล