โครงการเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ ๗

วันที่เริ่มต้น 19/01/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/01/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ (ภาคเหนือ) เกิดจากความร่วมมือของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 5 สถาบันในภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมด้านการกีฬาของนักศึกษา การพบปะเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยในปีนี้คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 7 ในวันที่ 19 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล