โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ปี 2556 พัฒนาสู่แผนการดำเนินกิจกรรม ปี 2557

วันที่เริ่มต้น 15/02/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/02/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การดำเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการ การสร้างความเข้าใจในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามตัวชี้วัด โดยการถ่ายทอดสู่ตัวบุคคลถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาได้
การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่คณะสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่้งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งคณะจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดำเนินการโดยสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคณะ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษา 5 ประเภท คือ (1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ (3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม (4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม (5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อเป็นมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ และกำหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาระบุตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการดำเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพื่อรอรับการสนับสนุนจากคณะ ประเมินผลแผนการดำิเนินกิจกรรมนักศึกษา ประจำีปี 2556 เพื่อหาข้อดี ข้อเสีย ปัญหาและอุปสรรคหรือส่วนที่ต้องทำการแก้ไข และวางแผนการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2557 คณะฯ จึงได้จัดโครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ปี 2556 พัฒนาสู่แผนการดำเนินกิจกรรม ปี 2557 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บ้านชุ่มจิตต์รีสอร์ท ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 14  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล