โครงการร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 09/09/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 09/09/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดโครงการ "เทศน์มหาชาติ" เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับบูรพคณาจารย์ ผู้ที่มีบุญคุณกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากร นักศึกษา เป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนาพุทธให้อยู่สืบต่อไป ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 แรม 11 ค่ำ เดือน 9 ณ หอประชุมชูติวัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรม ซาบซึ้งในพระพุทธศาสนา จึงกำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล