โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ครั้งที่ 2)

วันที่เริ่มต้น 29/04/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 29/04/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ภายใต้สถานการณ์โลกในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแข่งขันในการแสวงหางานและการสร้างรายได้ของบัณฑิต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้นักศึกษา ของคณะเศรษฐศาสตร์จะต้องมีความรู้ในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายด้านเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก เพื่อนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่กำลังศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่๓ ได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง และมีโอกาสพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่จำเป็นต่องการทำงาน จึงควรที่จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล