โครงการแม่โจ้:แป๋งบ้านสร้างเมือง ประมงแม่โจ้แป๋งบ้าน ตอนความยั่งยืนการเลี้ยงปลา ณ ชุมชนบ้านแม่แก้ด 2558

วันที่เริ่มต้น 26/09/2558 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 26/09/2558 เวลา 16:00
สถานที่จัด สมหมายฟาร์ม บ้านแม่แก้ด 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 2
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 2

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ดำเนินกิจกรรมภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเลี้ยงปลาในชุมชนบ้านแม่แก้ด เป็นไปอย่างยั่งยืน และเป็นการแก้ปัญหาโดยการใช้หลักวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานกิจกรรมนักศึกษา บูรณาการร่วมกัน ซึ่งดำเนินการโดยชมรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแม่โจ้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสมหมายฟาร์ม ภายใต้การดูแลและควบคุมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ และนายประเสริฐ ประสงค์ผล
รายวิชาที่นักศึกษานำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม ได้แก่
- รายวิชา ชป352 โรคปลา
- รายวิชา พล221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- รายวิชา ชป232 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ
- รายวิชา ชป331 แพลงก์ตอนวิทยา
- รายวิชา ชป322 โรคสัตว์น้ำ
การขั้นตอนการทำงานมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทำการสำรวจบ่อเลี้ยงปลาในฟาร์มสมหมายฟาร์มเพื่อกำหนด และเลือกบ่อที่จะทำการทดลองเลี้ยงปลาแบบอินทรีย์ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อเลี้ยงปลาเพื่อมาวิเคราะห์หาค่าคุณภาพน้ำ และจำแนกชนิดของสาหร่ายในบ่อเลี้ยงปลาดุกที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงปลา
ขั้นตอนที่ 2 ทำการเก็บสาหร่ายสไปรูไลน่าที่พบในบ่อเลี้ยงปลาดุก นำมาตากแห้งเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารปลาสำหรับอนุบาลลูกปลาดุก
ขั้นตอนที่ 3 ทำการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาดุกรัสเซียจากบ่อเลี้ยง เพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์ และทำการเพาะพันธุ์ปลาโดยการใช้การผสมเทียม โดยอนุบาลลูกปลาด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลน่าที่เก็บได้จากบ่อเลี้ยงปลาดุก
ขั้นตอนที่ 4 ทำความสะอาดคลองระบายน้ำในฟาร์ม โดยการเอาวัชพืชในน้ำออก และออกแบบระบบกรองน้ำในคลองระบายน้ำโดยการใช้วัชพืชน้ำแต่ละชนิดมาเป็นตัวดูดซับตะกอนและสารตกค้างจากน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาในบ่อก่อนจะให้น้ำไหลงลงสู่ลำเหมืองสาธารณะต่อไป ซึ่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ศึกษาวิจัยเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   74 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. นำนักศึกษาทำการสำรวจบ่อเลี้ยงปลาในฟาร์มสมหมายฟาร์มเพื่อกำหนด และเลือกบ่อที่จะทำการทดลองเลี้ยงปลาแบบอินทรีย์ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อเลี้ยงปลาเพื่อมาวิเคราะห์หาค่าคุณภาพน้ำ และจำแนกชนิดของสาหร่ายในบ่อเลี้ยงปลาดุกที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงปลา
2. ทำการเก็บสาหร่ายสไปรูไลน่าที่พบในบ่อเลี้ยงปลาดุก นำมาตากแห้งเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารปลาสำหรับอนุบาลลูกปลาด
3. ทำการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาดุกรัสเซียจากบ่อเลี้ยง เพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์ และทำการเพาะพันธุ์ปลาโดยการใช้การผสมเทียม โดยอนุบาลลูกปลาด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลน่าที่เก็บได้จากบ่อเลี้ยงปลาดุก
4. ทำความสะอาดคลองระบายน้ำในฟาร์ม โดยการเอาวัชพืชในน้ำออก และออกแบบระบบกรองน้ำในคลองระบายน้ำโดยการใช้วัชพืชน้ำแต่ละชนิดมาเป็นตัวดูดซับตะกอนและสารตกค้างจากน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาในบ่อก่อนจะให้น้ำไหลงลงสู่ลำเหมืองสาธารณะต่อไป ซึ่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ศึกษาวิจัยเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์ทำการสำรวจบ่อเลี้ยงปลาในฟาร์มสมหมายฟาร์มเพื่อกำหนด และเลือกบ่อที่จะทำการทดลองเลี้ยงปลาแบบอินทรีย์ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อเลี้ยงปลาเพื่อมาวิเคราะห์หาค่าคุณภาพน้ำ และจำแนกชนิดของสาหร่ายในบ่อเลี้ยงปลาดุกที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงปลา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล