โครงการแม่โจ้:แป๋งบ้านสร้างเมือง ประมงแม่โจ้แป๋งบ้าน ตอนความยั่งยืนการเลี้ยงปลา ณ ชุมชนบ้านแม่แก้ด 2558

วันที่เริ่มต้น 26/09/2558 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 26/09/2558 เวลา 16:00
สถานที่จัด สมหมายฟาร์ม บ้านแม่แก้ด 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
จงกล พรมยะ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ดำเนินกิจกรรมภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเลี้ยงปลาในชุมชนบ้านแม่แก้ด เป็นไปอย่างยั่งยืน และเป็นการแก้ปัญหาโดยการใช้หลักวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานกิจกรรมนักศึกษา บูรณาการร่วมกัน ซึ่งดำเนินการโดยชมรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแม่โจ้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสมหมายฟาร์ม ภายใต้การดูแลและควบคุมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ และนายประเสริฐ ประสงค์ผล
รายวิชาที่นักศึกษานำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม ได้แก่
- รายวิชา ชป352 โรคปลา
- รายวิชา พล221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- รายวิชา ชป232 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ
- รายวิชา ชป331 แพลงก์ตอนวิทยา
- รายวิชา ชป322 โรคสัตว์น้ำ
การขั้นตอนการทำงานมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทำการสำรวจบ่อเลี้ยงปลาในฟาร์มสมหมายฟาร์มเพื่อกำหนด และเลือกบ่อที่จะทำการทดลองเลี้ยงปลาแบบอินทรีย์ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อเลี้ยงปลาเพื่อมาวิเคราะห์หาค่าคุณภาพน้ำ และจำแนกชนิดของสาหร่ายในบ่อเลี้ยงปลาดุกที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงปลา
ขั้นตอนที่ 2 ทำการเก็บสาหร่ายสไปรูไลน่าที่พบในบ่อเลี้ยงปลาดุก นำมาตากแห้งเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารปลาสำหรับอนุบาลลูกปลาดุก
ขั้นตอนที่ 3 ทำการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาดุกรัสเซียจากบ่อเลี้ยง เพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์ และทำการเพาะพันธุ์ปลาโดยการใช้การผสมเทียม โดยอนุบาลลูกปลาด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลน่าที่เก็บได้จากบ่อเลี้ยงปลาดุก
ขั้นตอนที่ 4 ทำความสะอาดคลองระบายน้ำในฟาร์ม โดยการเอาวัชพืชในน้ำออก และออกแบบระบบกรองน้ำในคลองระบายน้ำโดยการใช้วัชพืชน้ำแต่ละชนิดมาเป็นตัวดูดซับตะกอนและสารตกค้างจากน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาในบ่อก่อนจะให้น้ำไหลงลงสู่ลำเหมืองสาธารณะต่อไป ซึ่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ศึกษาวิจัยเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   74 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. นำนักศึกษาทำการสำรวจบ่อเลี้ยงปลาในฟาร์มสมหมายฟาร์มเพื่อกำหนด และเลือกบ่อที่จะทำการทดลองเลี้ยงปลาแบบอินทรีย์ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อเลี้ยงปลาเพื่อมาวิเคราะห์หาค่าคุณภาพน้ำ และจำแนกชนิดของสาหร่ายในบ่อเลี้ยงปลาดุกที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงปลา
2. ทำการเก็บสาหร่ายสไปรูไลน่าที่พบในบ่อเลี้ยงปลาดุก นำมาตากแห้งเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารปลาสำหรับอนุบาลลูกปลาด
3. ทำการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาดุกรัสเซียจากบ่อเลี้ยง เพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์ และทำการเพาะพันธุ์ปลาโดยการใช้การผสมเทียม โดยอนุบาลลูกปลาด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูไลน่าที่เก็บได้จากบ่อเลี้ยงปลาดุก
4. ทำความสะอาดคลองระบายน้ำในฟาร์ม โดยการเอาวัชพืชในน้ำออก และออกแบบระบบกรองน้ำในคลองระบายน้ำโดยการใช้วัชพืชน้ำแต่ละชนิดมาเป็นตัวดูดซับตะกอนและสารตกค้างจากน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาในบ่อก่อนจะให้น้ำไหลงลงสู่ลำเหมืองสาธารณะต่อไป ซึ่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ศึกษาวิจัยเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์ทำการสำรวจบ่อเลี้ยงปลาในฟาร์มสมหมายฟาร์มเพื่อกำหนด และเลือกบ่อที่จะทำการทดลองเลี้ยงปลาแบบอินทรีย์ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อเลี้ยงปลาเพื่อมาวิเคราะห์หาค่าคุณภาพน้ำ และจำแนกชนิดของสาหร่ายในบ่อเลี้ยงปลาดุกที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงปลา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล