โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2558
-
วันที่เริ่มต้น 04/01/2559 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2559 เวลา 16:00
สถานที่จัด คณะสาสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ได้ร่วมจัด กิจกรรมถวายสังฆทานเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา การจัดทำโครงการดังกล่าวมีความมุ่งหวังเพื่อให้นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าได้ร่วมกันสืบสานประเพณี ที่ดีงาม รวมถึงการได้แสดงออกถึง คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ให้นักศึกษา ใช้ชีวิตระหว่างศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข โดยมีการจัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ดังต่อไปนี้
1 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และกิจกรรมการพัฒนาวัด เพื่อสร้างจิตสำนึกของนักศึกษาในเรื่องจิตบริการ (กรกฎาคม 2559)
2 กิจกรรมรดน้ำดำหัว คณาจารย์และผู้อาวุโส โดยเน้นกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และมีการพูดสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาสู่มหาวิทยาลัย (GO-ECO-U) (เมษายน 2559)

รวมทั้งการปลูกฝังให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตนเองตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว การจัดทำกิจกรรมโครงการจึงเน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ โดยสโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนักศึกษาเป็นผู้คิด นักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติ และการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ซึ่งนักศึกษาจะได้มีการประชุมวางแผน มีการแบ่งงานกันทำที่ชัดเจน และมีการประชุมสรุปผลกิจกรรมเพื่อนำประเด็นปัญหา อุปสรรค์ในการดำเนินกิจกรรมมาเป็นข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   45 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   1000 บาท
มูลค่ารายรับ   1000 บาท
ค่าใช้จ่าย 1000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   1000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล