โครงการค่ายบัญชีอาสาพัฒนาโรงเรียนชนบท

วันที่เริ่มต้น 15/01/2559 เวลา 10:00 วันที่สิ้นสุด 17/01/2559 เวลา 10:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านเมืองก๋ายน้อย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการค่ายบัญชีอาสาพัฒนา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางด้านพัฒนาการศึกษาต่อนักเรียนในชุมชน การบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียน อาทิ ปรับปรุงห้องสมุด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 148 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
การบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียน อาทิ ปรับปรุงห้องสมุด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนบ้านก๋ายน้อย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล