กิจกรรม “สิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน สัญจรปีที่ 2" ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-
วันที่เริ่มต้น 20/04/2559 เวลา 16:00 วันที่สิ้นสุด 20/04/2559 เวลา 20:00
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และบริษัททีวีบูรพา จำกัด
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และปลุกพลังคนอาสา โดยความร่วมมือของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และบริษัททีวีบูรพา จำกัด ผู้ผลิตรายการ “คนค้นฅน” ในการจัดกิจกรรม “สิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน สัญจรปีที่ ๒”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาเข้าร้่วมเรียนรู๋งานจิตอาสา และเข้ากิจกรรมนิทรรศการ “สิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน สัญจรปีที่ ๒”
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล