โครงการแสดงความยินดีแก่พี่บัณฑิต 2558

วันที่เริ่มต้น 17/02/2559 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 17/02/2559 เวลา 14:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5804101301   นายกมลนัทธ์   ไชยนา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14ชั่วโมง
5804101339   นายธีรติ   กิ่งจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14ชั่วโมง
5804101345   นายนพเก้า   ดอนปินภิรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14ชั่วโมง
5804101350   นายนิธิพงศ์   พรมคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14ชั่วโมง
5804101352   นายนิธิวัฒน์   จิตร์น้อย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14ชั่วโมง
5804101363   นายปุณยวีร์   โปร่งใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14ชั่วโมง
5804102359   นางสาวหทัยรัตน์   แสนหลวง : เทคโนโลยีชีวภาพ 14ชั่วโมง
5804103320   นางสาวธารวิมล   ประทุมทา : เคมี 14ชั่วโมง
5804103323   นางสาวแนนฑิฌา   นันต๊ะเสน : เคมี 14ชั่วโมง
5804103326   นางสาวปริญดา   สุจริต : เคมี 14ชั่วโมง
5804105306   นายจักรพันธ์   คำอ้าย : คณิตศาสตร์ 14ชั่วโมง
5804105333   นายยุทธนา   นงนุช : คณิตศาสตร์ 14ชั่วโมง
5804105340   นางสาวศรุตา   เล็กขำ : คณิตศาสตร์ 14ชั่วโมง
5804105341   นางสาวศิรประภา   วันสาสืบ : คณิตศาสตร์ 14ชั่วโมง
5804105345   นายสุเมธ   แหยมนาค : คณิตศาสตร์ 14ชั่วโมง
5804106307   นางสาวจีราวรรณ   สังขไพวรรณ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 14ชั่วโมง
5804106337   นางสาวยลดา   นางแย้ม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 14ชั่วโมง
5804107329   นายภูริณัฐ   ธีระกานตภิรัตน์ : วัสดุศาสตร์ 14ชั่วโมง
5804107340   นางสาวอรนิสา   เมล์ทาง : วัสดุศาสตร์ 14ชั่วโมง
5804108303   นางสาวกานต์ธิดา   ถินยม : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 14ชั่วโมง
5804108305   นางสาวแคทรียา   อุตเสน : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 14ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 7  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล