โครงการสำรวจวิถีชุมชน
Community Survey
วันที่เริ่มต้น 28/10/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/10/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด บ้านดอนเจียง ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
การสำรวจวิถีชุมชน คือ การศึกษาและอธิบายอย่างเป็นระบบว่า ชุมชนมีสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา และบริบททางสังคมโดยรวมเป็นอย่างไร มีเงี่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม รูปแบบการผลิตหรือการทํามาหากิน การประกอบกิจกรรมต่างๆในชุมชนเป็นอย่างไร มีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนอย่างไร มีการจัดระเบียบสังคมอย่างไร โครงสร้างอานาจในชุมชนเป็นอย่างไร องค์กรชาวบ้านมีอย่างไร มีปัจจัยหรือมีอิทธิพลจากภายนอก มาเกี่ยวข้องอย่างไร มีองค์ความรู้ที่สะสม มีวิธีการ มีศักยภาพในการแก้ปัญหาอย่างไร ปัจจัยอะไรที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางต่างๆ และสิ่งใดมีผลกระทบด้านต่างๆต่อชุมชน ดังนั้น การศึกษาเรียนรู้จากชุมชนจะช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาให้ผสานองค์ความรู้ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติประกอบกันในการประยุกต์ความรู้ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   2980 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
-
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล