โครงการอบรมความรู้งานวิจัยเชิงคุณภาพ
Qualitative Research
วันที่เริ่มต้น 11/11/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/11/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้อง 105 ชั้น 1 อาคารประเสริฐ ณ นคร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ในปัจจุบันการวิจัยมีความสําคัญอยาางมาก สําหรับหรับความเจริญก้าวหน้าในทุกๆศาสตร์เพราะสามารถนําเอาการวิจัยมาใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่นนั้น การวิจัย ก็ คือ การค้นหาข้อเท็จเพื่อนำมาตอบปัญหาที่ตั้งไว้ ประสบการณ์ได้บอกแก่มนุษย์ว่า การค้นหาข้อเท็จอย่างเป็นระบบระเบียบ เช่นการสังเกตเป็นระยะอย่างสม่าเสมอ การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล การรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบง่ายต่อความเข้าใจ กระบวนการวิจัยก็คือ การเชื่อมโยงระบบความคิดกับระบบข้อเท็จจริงเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเทคนิควิธีการต่างๆของศาสตร์เข้าช่วย จะช่วยให้คำตอบที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น (สุภางค์ จันทวานิช 2543) ซึ่ง ปัจจุบันนี้บุคคลในวงการต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจการวิจัยมากขึ้น ทั้งนี้เพราะได้เล็งเห็นประโยชน์ของการวิจัยที่มีต่อมวลมนุษย์นั่นเอง แต่ประโยชน์ของการวิจัยจะมีมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเชื่อถือและถูกต้องมากน้อยเพียงใด ถ้าข้อมูลเป็นเท็จผลการวิจัยที่ได้แทนที่จะเป็นประโยชน์จะกลับกลายเป็นโทษต่อผู้นำผลการวิจัยนั้นไปใช้ ดังนั้นการวิจัยจะมีประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของนักวิจัย ตลอดจนความร่วมมือของผู้ให้ข้อมูลด้วย โดยทั่วไปแล้วอาจกล่าวได้ว่า การวิจัยมีประโยชน์ เช่น การวิจัยช่วยให้เกิดวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ , การวิจัยสามารถใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและยุติธรรม , การวิจัยจะช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และสามารถใช้ทำนายปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง (นิภา ศรีไพโรจน์ 2558)

ดังนั้น การจัดโครงการอบรมงานวิจัยเชิงคุณภาพจะช่วยส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยให้แก่นักศึกษารวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ในการทำวิทยานิพนธ์(Thesis) ในแต่ละหัวข้อ ณ สถานภาพในปัจจุบันที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา สม 697 วิทยานิพนธ์ 2 และคณาจารย์พร้อมทั้งบุคลากรของคณะฯ เพื่อนำไปพัฒนาสังคมต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   7000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
-
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล